Kursplan för Programkonstruktion och datastrukturer

Program Design and Data Structures

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 20 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DL201
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1F, Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-04-24
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2013
 • Behörighet: Introduktion till Informationsteknologi, Baskurs i matematik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • analysera enklare problem, designa lösningar med hjälp av algoritmer och programmering samt förklara dessa lösningar;
 • beskriva algoritmbegreppet och konstruera algoritmer med sekvensering, alternativ och upprepning (iteration/rekursion);
 • redogöra för grundläggande syntax och semantik för ett funktionellt programspråk
 • koda och dokumentera program för enklare problem;
 • förklara, använda och göra ändringar i kod som konstruerats av andra.
 • beskriva -- oberoende av programkoden -- den uppgift ett program skall lösa och de förutsättningar som krävs för att det skall kunna arbeta
 • motivera att körningen av ett program (en algoritm) med upprepning faktiskt avslutas;
 • välja lämpliga algoritmer och datastrukturer för lagring av data, sökning och sortering, samt implementera dessa.
 • använda och implementera grundläggande grafalgoritmer.
 • analysera körtiden för enklare algoritmer/program i relation till indatats storlek, i bästa, sämsta och genomsnittliga fall;
 • utvärdera algoritmer med avseende på komplexitet, välja lämplig algoritm bland olika alternativ;
 • genomföra kodgranskning samt systematiskt söka efter, tolka och förklara fel i enklare program;
 • förklara grundläggande programspråksbegrepp som uttryck, värde, typ, funktion, bindning, rekursion, pekare, sidoeffekt, variabel, tilldelning m.fl.
 • presentera och diskutera kursens innehåll muntligt och skriftligt med för utbildningsnivån lämplig färdighet.

Innehåll

Introduktion till programmering: syftet med programmering, programmeringsprocessens faser, programmering satt i sitt sammanhang genom exempel på tillämpningar, kort historik över programmering, datorsystemet ur programmerarens synvinkel, programmeringsmiljöer.
Algoritmer: vad en algoritm är, programmet som realisering av en algoritm, skillnaden i preciseringsgrad mellan datorprogram och vardagslivets algoritmer.
Algoritmer för sökning (binära sökträd, balanserade sökträd, hashtabeller) och sortering. Enkla grafalgoritmer.
Matematiska grunder för algoritmanalys: asymptotisk notation, summationer, rekursionsformler.
Datastrukturer: enkla datatyper, poster, fält, listor, träd, stackar, köer, träd, prioritetsköer, "heaps".
Dataabstraktion.
Grundläggande funktionell programmering: funktionsanrop, värden och typer, funktionsabstraktion, definitionsabstraktion.
Grundläggande programstrukturer: sekvensering, alternativ, upprepning.
Sidoeffekter: tilldelning, grundläggande in/utmatning.
Grundläggande programmeringsteknik: systematisk arbetsgång för kravspecifikation, problemanalys, programdesign, kodning, kodgranskning, testning, felsökning samt dokumentation.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och inlämningsuppgifter.

Examination

Kursen examineras med skriftliga tentamina ( 5+5 hp) samt muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter ( 5+5 hp).

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte räknas in i examen med kursen Programkonstruktion (1IT020, 1DL200), Programkonstruktion I (1IT021), Programkonstruktion II (1IT022), Programmeringsmetodik DV1 (2AD524), Algoritmer och datastrukturer I (1DL210) eller Datastrukturer MN1 (1DL009, 1TD191, 1MB026).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 20, 2014

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Rekommenderad litteratur

Referenslitteratur

Versioner av litteraturlistan