Kursplan för Människa-datorinteraktion

Human-Computer Interaction

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MD016
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1N, Teknik G1N, System i teknik och samhälle G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-05-02
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2013
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • identifiera de psykologiska teorier som ligger till grund för standarder och heuristik i gränssnittsutformning
 • förklara hur kunskap om människans egenskaper påverkar utformningen av tekniska system
 • förklara viktiga begrepp inom området
 • förklara hur kontextuella aspekter (“sammanhang”) kan påverka utformning och användning av tekniska system
 • identifiera centrala användaraspekter vid utformning av användargränssnit för specifika ändamål, t.ex. system för hälsovård,

  trafikstyrning eller pengatransaktioner

 • tillämpa metoder och tekniker för att nå fördjupad insikt om hur och varför människor använder specifika tekniska system
 • genomföra ett MDI-projekt i grupp, inklusive fältstudier, design, utvärdering och kravhantering, samt kunna motivera de val som görs.

Innehåll

Kursen fokuserar på olika områden som genom föreläsningar och inlämningsuppgifter anknyts till kursens projektarbete:

 • Användar- och kravanalys
 • Social- och organisationspsykologi
 • Fältstudier
 • Kognition
 • Design
 • Utvärdering

Kursen syftar till att ge studenten en uppsättning teoretiskt förankrade verktyg för analys, design och utvärdering av tekniska system.

Undervisning

Föreläsningar och projektarbete i grupp

Examination

Lektionsbaserade kurstillfällen examineras genom projektarbete (3 hp), samt inlämningsuppgifter (2 hp).

Nätbaserade kurstillfällen examineras genom hemtentamen (3 hp), samt inlämningsuppgifter (2 hp)

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med kursen Design och konstruktion av användargränssnitt

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2013

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Huvudkursbok

Välj en av nedanstående upplagor

 • Benyon, David; Turner, Phil; Turner, Susan Designing interactive systems : people, activities, contexts, technologies

  Harlow: Addison-Wesley, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Benyon, David Designing interactive systems : a comprehensive guide to HCI, UX and interaction design

  3., [rev.] ed.: Harlow: Pearson Education, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

 • Benyon, David. Designing interactive systems : a comprehensive guide to HCI and interaction design

  2nd ed.: Harlow, England ;a N.Y.: Addison Wesley, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

Kompletterande artiklar ges i Studentportalen