Kursplan för Hållbar utveckling

Sustainable Development

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV083
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2013-08-29
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2013
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för begreppet hållbar utveckling - framväxt, olika dimensioner och tolkningar
 • redogöra för olika exempel på problemområden och möjliga lösningar som finns för en hållbar utveckling på lokal, nationell respektive global nivå
 • redogöra för sambanden mellan livsstil, resursutnyttjande och globala hållbarhetsproblem
 • redogöra för hållbarhetsarbete i den egna närmiljön
 • söka fram, kritiskt värdera, sammanställa och skriftligt presentera information inom hållbarhetsområdet, samt
 • analysera och argumentera/diskutera aktuella hållbarhetsfrågor.

Innehåll

Kursen behandlar begreppet hållbar utveckling, de ekologiska grunderna för människans existens på jorden och vårt sätt att använda naturresurserna. Exempel på teman som berörs är materialflöden, ekosystemtjänster, biologisk mångfald, klimatförändringar, vattenförsörjning och energisystem. Vidare behandlas livsstilsfrågor, ledarskapsroller och politiska strategier för omställning mot hållbar utveckling. Frågor om etik, hälsa, kulturmönster, globalisering och teknikutveckling diskuteras kopplat till hållbar utveckling.
Kursen omfattar även studier av hållbarhetsaspekter och förverkligande av de nationella miljömålen i det egna närområdet. Studierna belyser t.ex. energiproduktion, vattenrening, avfallshantering, utbildning för hållbar utveckling, effekter av naturresursanvändning, social och ekonomisk struktur samt lokala problem, lösningar, strategier och visioner.
Utöver detta genomför studenten ett självständigt fördjupningsarbete i valfritt tema inom området hållbar utveckling.

Undervisning

Kursen ges som nätbaserad utbildning. Inlämningsuppgifter lämnas in i e-klassrummet, och studenten får personlig återkoppling från läraren. Utöver studenternas egna litteraturstudier ingår obligatoriska diskussionsforum och chatt-seminarier.

Examination


Individuella inlämningsuppgifter (3 hp), individuell skriftlig redovisning av studie på lokal nivå (1,5 hp), samt skriftlig rapport av valt fördjupningsarbete (3 hp).

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2013

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Klimat och miljöstrategi i ett samlat perspektiv Persson, Torsten; Persson, Christel; Nihlgård, Bengt; Bramryd, Torleif; Persson, Torsten

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst