Kursplan för Tillverkningsteknik

Manufacturing Methodologies

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE631
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-04-16
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2013
 • Behörighet: 40 hp godkända kurser inom högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • övergripande förklara produktionsmetoder inom traditionell tillverkning,
 • redogöra för olika metoder inom plastisk och skärande bearbetning, fogning och gjutning,
 • förklara hur olika begränsningar hos olika metoder kopplas till materialegenskaperna,
 • redogöra för verkstadstekniska mätmetoder, mätdon och användning av form- och lägetoleranser,
 • redogöra för krafter, effekter och kostnader samt val av verktyg och skärdata.

Innehåll

Plastisk bearbetning: Analys av energi-, effekt- och kraftbehov vid t.ex. smidning, pressning, bockning, tråd- och plåttillverkning.
Skärande bearbetning: Analys av skärförlopp, förslitning och livslängd för verktyg med tonvikten på svarvning, fräsning, borrning och slipning.
Svetsning: Ljusbågs- och gassvetsning.
Verkstadsteknisk mätmetodik: Mätdon, tolkar, mallar, mätanordningar och moderna mätmaskiner.
Gjutning: Centrifugalgjutning, vaxursmältning, sandgjutning.

Undervisning

Föreläsningar, inlämningsuppgifter, laborationer och studiebesök.

Examination

Laborationer (1 hp), Inlämningsuppgifter (1 hp). Skriftlig tentamen vid kursens slut (8 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 24, 2013

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Som uppslagsböcker används även: