Kursplan för Ubika spel - en introduktion

Ubiquitous Games: An Introduction

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD028
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Speldesign G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-09-11
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2013
 • Behörighet: 22,5 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Mål

Efter kursens slut ska studenten kunna:

• visa grundläggande kunskap och förmåga när det gäller att tillämpa teorier och metodik för speldesign,
• analysera och reflektera över sociala nätverk och ubika spel (pervasive games),
• tillämpa både MDA och AARRR-ramverken på speldesign,
• redovisa kunskap om de sociala affärsmodellerna Free to Play och mikrotransaktioner samt om hur dessa påverkar designbeslut, samt
• visa grundläggande kunskap och förmåga när det gäller att designa ubika spel.

Innehåll

I kursen behandlas teori och praktik när det gäller sociala och ubika spel.

Kursen inleds med en redogörelse för spelanalys och speldesign varvid begreppet spel definieras, bade som studieområde och uttrycksmedium. Standardiserade systemanalysverktyg appliceras på spel för att bryta ner dessa till specifika system. Denna metodik utvidgas sedan till att också innefatta narrativ och karaktärer, för att på så sätt visa hur komplexa idéer kan uttryckas genom ludolgiska system.

I kursen introduceras designramverken MDA (Mechanics Dynamics Aesthetics) och AAARR (Acquisition, Activation, Retention, Referral, Revenue) som ger studenterna en solid metodologi för att designa, applicera, demonstrera och objektivt pröva designhypoteser. Vidare ingår en genomgång av hur designprocesser dokumenteras, från inledande pitch-dokument till reflekterande post mortem. Dessutom behandlas affärsmöjligheter och -begränsningar för casual games och de designöverväganden som hör till.

Studenterna ges möjlighet att designa sina egna sociala och ubika spel.

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier, work shops och föreläsningar samt eget arbete - både individuellt och i grupp.

Examination

Examination sker genom deltagande i seminarier, work shops och genom inlämning av skriftliga uppgifter.
Som betyg används något av uttrycken Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd. Studenter är begränsade till fem försök för att erhålla Godkänd, samt ett försök för att erhålla Väl Godkänd.

Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder tas emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2013

 • Fullerton, Tracy; Swain, Christopher; Hoffman, Steven Game design workshop : a playcentric approach to creating innovative games

  2. ed.: Amsterdam: Elsevier Morgan Kaufmann, c2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fields, Tim.; Cotton, Brandon Social game design : monetization methods and mechanics

  Waltham, MA: Morgan Kaufmann, c2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lidwell, William.; Holden, Kritina.; Butler, Jill Universal principles of design : 125 ways to enhance usability, influence perception, increase appeal, make better design decisions, and teach through design

  Rev. and updated ed.: Gloucester, Mass.: Rockport, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hunicke, Robin; LeBlanc, Marc; Zubek, Robert MDA : A Formal Approach to Game Design and Game Research

  Ingår i:

  Proceedings

  Menlo Park, Calif.: AAAI Press, 2004

  Fulltext

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk