Kursplan för Tyska D, självständigt arbete

German D: Degree Project

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5TY036
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Tyska A1E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-04-24
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2013
 • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med tyska som huvudområde alternativt 120 hp vari ska ingå 90 hp tyska inklusive självständigt arbete.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• självständigt kunna genomföra och skriftligt presentera en undersökning
i tysk språkvetenskap eller litteraturvetenskap med skärpta krav på ett
vetenskapligt arbets- och förhållningssätt. Under kursens gång ska
studenten uppnå följande:
- förtrogenhet med ett ämnesområde
- god förmåga till teoretisk och metodisk reflexion
- god förmåga till informationssökning inom tysk språk- resp. litteraturvetenskap
- stor självständighet i utarbetandet av frågeställningar, i genomförandet av en
analys och i presentationen av forskningsresultat
- omfattande behärskning av de formella krav som gäller för en vetenskaplig
framställning

Innehåll

Ett självständigt arbete över ett tema inom tysk språk- eller litteraturvetenskap. Arbetet redovisas i form av en uppsats på tyska omfattande ca 25 sidor.

Arbetet med den självständigt genomförda uppgiften inleds med obligatoriska seminarier och avslutas med ett seminarium där uppsatsen redovisas och ventileras. Under terminens gång anordnas regelbundna genomgångar med handledaren.

Försvar av det egna arbetet är obligatoriskt.

Examination

Vid betygsättningen bedöms såväl innehållet som förmågan till ett vetenskapligt arbetssätt samt den formella och språkliga gestaltningen. Hänsyn tas även till opposition och försvar.

Övriga föreskrifter

Kursen får tillgodoräknas i Tyska D1 som delkurs Examensarbete, 15 hp.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.