Kursplan för Biblioteks- och informationsvetenskap, masterkurs

Library and Information Science, Master Course

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 60 högskolepoäng
 • Kurskod: 5BB008
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: ABM A2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-05-02
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen vid institutionen för ABM
 • Reviderad: 2013-04-12
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen vid institutionen för ABM
 • Gäller från: HT 2013
 • Behörighet:

  Kursen är öppen endast för dem som inom masterprogrammet i ABM, med inriktning Biblioteks- och informationsvetenskap, uppnått 52,5 hp

 • Ansvarig institution: Institutionen för ABM

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten ha uppnått följande kunskaper och färdigheter:

Moment 1

• fördjupade kunskaper om ABM-områdets vetenskapliga discipliner

• fördjupade kunskaper om vetenskapliga teorier och metoder med relevans för humaniora och samhällsvetenskap i allmänhet och för ABM-ämnena i synnerhet

• förmåga att formulera en lämplig teorianknytning till ett forskningsproblem och att välja lämplig metod för forskningsproblemet

Moment 2

• kunskaper om den praktiska verksamheten vid bibliotek eller annan informationshanterande institution

• förmåga att med hjälp av inomvetenskapliga analytiska redskap och modeller kritiskt reflektera över tillämpad praxis inom biblioteks- och annan informationshanterande verksamhet

Moment 3

• förmåga att med teoretisk förankring och metodisk stringens genomföra ett skriftligt vetenskapligt arbete inom ABM-området

• fördjupad förmåga att söka och värdera vetenskaplig information

• förmåga att självständigt identifiera och formulera en vetenskaplig frågeställning

• förmåga att anknyta en vetenskaplig undersökning till aktuell forskning och bidra till kunskapsutvecklingen

• förmåga att inta ett etiskt förhållningssätt till vetenskaplig forskning

• förmåga att presentera forskningsresultat på ett pedagogiskt sätt, enligt givna instruktioner för formalia och med en god språkbehandling

Moment 4

• fördjupade kunskaper om olika användares informationsbehov, informationsvanor och informationsanvändning

• kunskaper om informationstjänster och informationsresurser

• kunskaper om pedagogiska metoder för att förmedla information och öka tillgängligheten till information för olika användare och användargrupper

Moment 5

• kunskaper om arbetsmarknads- och kompetensfrågor

• kunskaper om projektplanering och verksamhetsutveckling med särskild inriktning mot kulturarvs- och informationshanterande institutioner.

Innehåll

Moment 1: Teori och metod för ABM, 7,5 hp

Momentet genomförs gemensamt med inriktningarna arkivvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap.

Inom momentet studeras övergripande teorier och metoder med relevans för humaniora och samhällsvetenskap i allmänhet. Syftet är vidare att fördjupa diskussionen om ABM-områdets vetenskapliga discipliner, deras relationer till andra akademiska discipliner och till varandra samt att orientera om teorier och metoder som används i forskning inom arkivvetenskapen, biblioteks- och informationsvetenskapen samt musei- och kulturarvsvetenskapen. Momentet fungerar också som en förberedelse inför moment 3 genom att studenten väljer sitt uppsatsämne och börjar formulera teorianknytning och metodval.

Moment 2: Praktik, 7,5 hp

Praktiken omfattar fem veckors sammanhängande, handledd verksamhet på bibliotek eller annan lämplig institution för informationshantering. Studenten ska i samband med praktiken i en skriftlig rapport redogöra för sina erfarenheter och, utifrån tidigare tillägnade mer teoretiska kunskaper, kritiskt reflektera över praxis på arbetsplatsen. Viss tid under praktiken reserveras för arbetet med den skriftliga uppgiften.

Praktiken är valbar och kan bytas ut mot annat moment i institutionens kursutbud. Också andra kurser inom Uppsala universitets utbud kan väljas. Det krävs dock att kursen bedöms som uppenbart relevant för ABM-området. En bedömning görs i varje enskilt fall.

Moment 3: Masteruppsats, 30 hp

Momentet genomförs gemensamt med inriktningarna arkivvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap.

Momentet ägnas åt författandet och ventileringen av ett skriftligt vetenskapligt arbete. Häri ingår även att studenten ska fördjupa sina kunskaper om hur man söker och värderar information inom forskningsområdet samt fungera som opponent vid ventilering av annan students uppsats. Arbetet påbörjas under höstterminen och slutförs under vårterminen.

Ventileringsseminarierna är öppna för samtliga studenter på masterprogrammet i ABM.

Moment 4: Informationsförmedling ur ett användarperspektiv, 7,5 hp

Momentet fokuserar huvudsakligen på pedagogiska aspekter på informationsförmedling. Det syftar till att utveckla kunskap om olika pedagogiska synsätt och om relevanta arbetsmetoder som biblioteks- och informationsvetare kan arbeta med för att öka tillgängligheten till information för olika användare och användargrupper. Momentet ger även fördjupade kunskaper om användares interaktion med informationssystem genom att frågeställningar som rör behov, sökning och användning av information studeras utifrån ett uttalat användarperspektiv.

Moment 5: Arbetsmarknad, ledarskap, projektplanering, 7,5 hp

Momentet genomförs gemensamt med inriktningarna arkivvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap.

Momentet fokuserar på att knyta samman den kunskap som förvärvats under utbildningens gång och omsätta denna på olika sätt som syftar till att stärka studenternas konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Den första delen av momentet fokuserar på kompetens- och arbetsmarknadsfrågor och innefattar bland annat arbete med en meritportfölj. Under momentets andra del ligger tyngdpunkten på verksamhetsutveckling och projektplanering, särskilt genom formulering av projektplaner med anknytning till kulturarvs- eller informationshanterande institutioner.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt enskild handledning.

Examination

Examination sker genom skriftlig individuell tentamen, skriftliga individuella eller gruppbaserade PM, muntlig och skriftlig seminarieredovisning av uppgifter och övningar gjorda individuellt eller i grupp samt genom framläggandet av ett examensarbete i form av en masteruppsats (inklusive opposition på annan students uppsats och närvaro vid ytterligare minst fem ventileringsseminarier). Samtliga moment på kursen bedöms med något av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd, med undantag för moment 2 (Praktik) och moment 5 (Arbetsmarknad, ledarskap, projektplanering) vilka bedöms med något av betygen Underkänd eller Godkänd. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs minst hälften VG på ingående kursmoment.

Övergångsbestämmelser

För studenter som tidigare läst kurser som motsvarar kursmoment inom den valda inriktningen kan vissa moment behöva bytas ut mot kursmoment från de andra två inriktningarna inom masterprogrammet i ABM.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2013

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Teori och metodkurs, 7,5 hp

Gemensam litteratur för alla inriktningar (Arkiv, B-oi, Mus)

Gemensam litteratur för alla tre inriktningar: Arkivvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap, Musei- och kulturarvsvetenskap

 • Ahrne, Göran Svensson, Peter Handbok i kvalitativa metoder

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Callon, Michel Tecno-Economic Networks and Irreversibility

  Ingår i:

  A sociology of monsters : essays on power, technology and domination

  London: Routledge, cop. 1991

  19 sidor

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eliasson, Annika Kvantitativ metod från början

  2., uppdaterade uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Holgersson, Ulrika Klass : feministiska och kulturanalytiska perspektiv

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur AB, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Månson, Per Moderna samhällsteorier : traditioner, riktningar, teoretiker

  5., rev. uppl.: Stockholm: Rabén Prisma, 1998

  Kapitel 2, 3 9, 10 och 11, s. 25-99 och 305-409

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Litteratur specifikt för Biblioteks- och informationsvetenskap

 • Andersen, Jack; Hvenegaard Rasmussen, Casper; Jochumsen, Henrik At forstå biblioteket : en introduktion til teoretiske perspektiver

  1. opl.: København: Danmarks Biblioteksforening og Danmarks Biblioteksskole, 2008

  Sid. 41-61, 119-157, 217-263

  Se bibliotekets söktjänst

 • Cox, Andrew An exploration of the practice approach and its place in information science

  Ingår i:

  Journal of information science.

  vol. 38 (2012) nr. 2 s. 176-188

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hjörland, Birger Empiricism, rationalism and positivism in library- and information science

  Ingår i:

  Journal of documentation.

  vol. 61 (2005) nr. 1 s. 130-156

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Leckie, Gloria J.; Given, Lisa M.; Buschman, John Critical theory for library and information science : exploring the social from across the disciplines

  Santa Barbara, Calif.: Libraries Unlimited, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Perec, Georges Experimental Demonstration of the Tomatotopic Organization in the Soprano (Cantatrix sopranica L)

  Ingår i:

  SubStance

  vol. 9 (1980) nr. 4 s. 37-45

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Talja, Sanna; Tuominen, Kimmo; Savolainen, Reijo Isms in information science : constructivism, collectivism and constructionism

  Ingår i:

  Journal of documentation.

  vol. 61 (2005) nr. 1 s. 79-102

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Informationsförmedling ur ett användarperspektiv

Obligatorisk kurslitteratur totalt ca 900 sidor. Ytterligare ca 100 sidor till egensökt litteratur i samband med uppgifter under momentet.

 • Aabö, Svanhild; Audunson, Ragnar; Vårheim, Andreas How do public libraries function as meeting places?

  Ingår i:

  Library & information science research.

  vol. 32 (2010)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bromseth, Janne; Darj, Frida Normkritisk pedagogik : makt, lärande och strategier för förändring

  Uppsala: Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Buckley, Chad E Golden Rule Reference : Face-to-Face and Virtual

  Ingår i:

  The reference librarian

  vol. 93 (2006)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Carlsson, Ulla; Johannisson, Jenny Läsarnas marknad, marknadens läsare : en forskningsantologi

  Stockholm: Fritze, 2012

  Sid 95 - 155

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gärdén, Cecilia Tio år med vuxnas lärande - en kunskapsöversikt med fokus på folkbibliotek och vuxnas lärande.

  Högskolan i Borås, 2011

  finns tillgänglig elektroniskt

  Obligatorisk

 • Harris, Roma Their little bit of ground slowly squashed into nothing : Technology, Gender, and The Vanishing Librarian

  Ingår i:

  Information technology in librarianship : new critical approaches

  Westport, Conn.: Libraries Unlimited, 2009

  15 sidor

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hedemark, Åse A study of Swedish children's attitudes to reading and public library activities

  Ingår i:

  The new review of children's literature and librarianship.

  2012(18):2, s. 116-127

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindberg, Jenny; Lundh, Anna Hampson Informationskompetenser : om lärande i informationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker

  Stockholm: Carlsson, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Karner Schmidt, Jofrid Bibliotekarens smak og litteraturformidlingens normer

  Ingår i:

  Det siviliserte informasjonssamfunn : folkebibliotekenes rolle ved inngangen til en digital tid

  Bergen: Fagbokforl., cop. 2001

  s. 292-317

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mon, Lorri M. Professional avatars : librarians and educators in virtual worlds

  Ingår i:

  Journal of documentation.

  vol. 68 (2012) nr. 3

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Radford, Marie L. The reference encounter : interpersonal communication in the academic library

  Chicago: Association of College and Research Libraries, 1999

  Tillgänglig i fulltext via Association of College and Research Librarians (ACRL)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rothbauer, Paulette Locating the Library as Place among Lesbian, Gay, Bisexual and Queer Patrons

  Ingår i:

  The library as place : history, community, and culture

  Westport, Conn.: Libraries Unlimited, 2007

  s. 101-115

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rydsjö, Kerstin Referensarbete för barn - en litteraturöversikt

  Ingår i:

  Barn frågar - kan biblioteket svara? : om referensarbete för barn och ungdomar.

  s. 15-32

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Schreiber, Trine; Elbeshausen, Hans Bibliotekarerne : en profession i et felt af viden, kommunikation og teknologi

  1. udg.: Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur, 2006

  Kap. 4 och 5

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ulvik, Synnöve; Salvesen, Gunhild Ethical reference practice

  Ingår i:

  New library world.

  vol. 108 (2007) nr. 7/8

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Vasileiou, Magdalini; Rowley, Jennifer Marketing and promotion of e-books in academic libraries

  Ingår i:

  Journal of documentation.

  vol. 67 (2011) nr. 4

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Arbetsmarknad, ledarskap och projektledning

 • Carlsson, Torild; Wennersten, Lena Äntligen måndag? : myter och möjligheter i arbetslivet

  Lidingö: Langenskiöld, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hällsten, Freddy; Tengblad, Stefan Medarbetarskap i praktiken

  Lund: Studentlitteratur, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tonnquist, Bo Projektledning

  3. uppl.: Stockholm: Bonnier utbildning, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Valbar litteratur ALP

Välj litteratur om ca 400 sidor som ni sedan redovisar i ert PM. Det går att välja litteratur utanför denna lista, men motivera i så fall hur och varför ni valt denna i ert PM. Självklart kan denna valbara litteratur också nyttjas under arbetet med er projektplanering

 • Blomberg, Jesper Myter om projekt

  Stockholm: Nerenius&Santérus, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Cameron, Fiona; Kenderdine, Sarah Theorizing digital cultural heritage : a critical discourse

  Cambridge, Mass.: MIT Press, cop. 2007

  Se bibliotekets söktjänst

 • Earnshaw, Rae A.; Vince, John A. Digital convergence : libraries of the future

  London: Springer-Verlag London Limited, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Friis Möller, Sören From Disinterestedness to Engagement. Towards Relational Leadership in the Cultural Sector

  Copenhagen Business School: Köpenhamn, 2012

 • Fristrup, Tine Heritage learning outcomes in the Nordic and Baltic area : competence development among adults at archives and museums

  Östersund: The Nordic Centre of Heritage Learning, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gilmore, Audrey; Rentschler, Ruth Changes in museum management. : A custodial or marketing emphasis?

  Ingår i:

  Journal of management development.

  vol. 21 (2002) nr. 10 s. 745-760

  Se bibliotekets söktjänst

 • Griffin, Des; Abraham, Morrie; Crawford, John Effective Management of Museums in the 1990s. In: Curator. The Museum Journal

  Curator. The Museum Journal, vol. 42 nr 1:37-53, 1999

 • Hedemark, Åse Barn berättar : en studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

  Stockholm: Svensk biblioteksförening, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Borrman, Pia; Hedemark, Åse Projekt sagostunden - en förstudie

  Regionbibliotek Stockholm/Stockholm, 2013

 • Hernon, Peter; Pors, Niels Ole Library leadership in the United States and Europe : a comparative study of academic and public libraries

  Santa Barbara, Calif.: Libraries unlimited, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

 • Insulander, Eva Tinget, rummet, besökaren : om meningsskapande på museum

  Stockholm: Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Johansson, Roger; Berggren, Lars Levande läromedel : [antologi]

  Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lee, Charlotte P Reconsidering Conflict in Exhibition Developments Teams

  Ingår i:

  Museum management and curatorship.

  vol. 22 (2007) nr. 2 s. 183-199

  Se bibliotekets söktjänst

 • Limberg, Louise; Lundh, Anna Hampson Skolbibliotekets roller i förändrade landskap : en forskningsantologi

  Lund: BTJ förlag, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lund, Niels D. Digital formidling af kulturarv : fra samling til sampling

  København: Multivers, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Merritt, Elizabeth How to Forecast the Future of Museums.

  Curator. The Museum Journal, 2011

  Vol. 54, nr 1:25-34

 • Molin, Märta; Wittgren, Bengt Om ABM : en antologi om samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer.

  Härnösand: ABM resurs, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sjögren, Eva; Lundström, Catarina; Skånes arkivförbund, Historia på riktigt! : arkivpedagogik i praktiken.

  Lund: Skånes arkivförb., 2001

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sundström, Karin Bemötande på bibliotek : både service management och solidaritet

  Stockholm: Regionbibliotek Stockholm, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ulrich, Dave; Smallwood, Norm What is leadership?

  Ingår i:

  Advances in global leadership.

  vol. 7 (2012) s. 9-36

  Se bibliotekets söktjänst

 • Melander, Tony Att lyfta blicken och bryta mönster! : metod för biblioteksutveckling

  Lund: Btj, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hansson, Birgitta; Lyngfelt, Anna Pedagogiskt arbete i teori och praktik : om bibliotekens roll för studenters och doktoranders lärande

  Lund: Btj, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ullström, Margareta Samtal på bibliotek

  BTJ/Lund, 2005

 • Paper framlagda på Mötesplatskonferensen vid Högskolan i Borås

  Högskolan i Borås,

  http://www.hb.se

  Innehåller exempel på hur man kan arbeta i olika biblioteksmiljöer och hur arbetsmarknaden ser ut. De senaste årens paper är elektroniskt tillgängliga genom Högskolan i Borås. Även Svensk Biblioteksförening och de olika region/länsbiblioteken publicerar skrifter som kan vara användbara, se respektive hemsida

 • Konferenser, litteraturtips

  Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik,

  Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik anordnar konferenser och har litteraturtips som kan ge inspiration till verksamhetsutveckling, se hemsida http://nckultur.org/utforska/litteratur