Kursplan för Maskininlärning inom språkteknologi

Machine Learning in Natural Language Processing

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LN708
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Språkteknologi A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-11-25
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2013-05-21
 • Reviderad av: Helena Löthman
 • Gäller från: vecka 35, 2013
 • Behörighet: Kandidatexamen samt minst 60 hp i språkteknologi/datorlingvistik; eller minst 60 hp i datavetenskap; eller minst 60 hp i något språkvetenskapligt ämne jämte 15 hp i programmering och 7,5 hp logik/diskret matematik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom masterprogrammet i språkteknologi och som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna

(1) tillämpa grundläggande maskininlärningsprinciper på språkliga data

(2) använda standardmjukvaror för maskininlärning

(3) implementera linjära modeller för enkel och strukturerad klassifikation

(4) tillämpa klustringstekniker på språkliga data

med en viss grad av självständighet och med uppvisad förmåga att klart formulera och kritiskt diskutera metodologiska antaganden, att tillämpa de bästa tillgängliga metoderna för utvärdering, och att presentera resultaten på ett professionellt adekvat sätt.

Innehåll

Se målen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av lektioner och laborationer under handledning.

Examination

Kunskapskontroll sker genom tre laborationer, som redovisas i form av skriftliga rapporter, eventuellt kompletterade med muntliga redogörelser.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.