Kursplan för Fornisländska, fördjupningskurs

Advanced Old Icelandic

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS148
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska A1N, Skandinavistik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-06-18
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-09-20
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2013
 • Behörighet:

  Kandidatexamen med ett språkvetenskapligt ämne som huvudområde och Fornisländska, 7,5 hp, eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs som utgör en valfri del i studier på avancerad nivå och kan ingå som del i en master- eller magisterexamen.

Mål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • textkritiskt översätta samt språkligt och innehållsligt kommentera normaliserade och onormaliserade, fornvästnordiska texter på både prosa och poesi
 • arbeta självständigt med gängse ordböcker, inklusive etymologiska, över fornisländska
 • redogöra för de filologiska principerna bakom olika typer av textutgåvor
 • identifiera metoder och aktuella problem inom det fornisländska forskningsfältet, blant annat utifrån ett genusperspektiv
 • läsa och förstå avancerade språkhistoriska studier rörande fornisländska
 • behärska grunddragen i fornisländsk fonologi, morfologi och syntax samt visa förtrogenhet med mindre vanliga grammatiska företeelser
 • redovisa fornisländska drag i jämförelse med övriga nordiska fornspråk

Innehåll

Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper i fornisländsk ljudlära, böjningslära, ordbildningslära och syntax. Utökad kännedom om den klassiska litteraturen, främst ättesagan, eddadiktningen och skaldediktningen; metrik, litteraturhistoria och mytologi. Förtrogenhet med ordböcker (även med etymologiska ordböcker). Fornisländskan studeras under jämförelse med språkförhållandena i det övriga Norden, i synnerhet i Sverige.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och övningar.

Examination

Skriftlig och/eller muntlig examination. För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Övriga föreskrifter

Beroende på tidigare studiegång kan kursdeltagare redan ha inhämtat delar av kurslitteraturen. Lämplig ersättningslitteratur anvisas då av examinator.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2013

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Texter

Omkring 50 normalsidor ur en representativ isländsk saga. Förslag:

 • Finnur Jónsson, Brennu-Njálssaga (Njála)

  Halle: Niemeyer, 1908

  Alt. utgiven av E. Ól. Sveinsson. Reykjavik 1954. (Íslenzk fornrit 12.) Ex. kap. 1-37.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jónas Kristjánsson, Eyfirðinga sögur

  Reykjavík, c 1956: 1956

  Se bibliotekets söktjänst

 • Laxdaela saga herausgegeben von Kr. Kålund.

  Halle a.S., c 1896.: 1896

  Alt. utgiven av E. Ól. Sveinsson. Reykjavik och Köpenhamn 1934. (Ízlensk fornrit 5.) Ex. kap. 1-35.

  Se bibliotekets söktjänst

Text i översättning

 • Snorri Sturluson, Werenskiold, Erik; Johansson, Karl G. Nordiska kungasagor

  [Ny utg.]: Stockholm: Fabel, 1992-1994

  Läses: Olav Tryggvessons saga eller Olav den heliges saga.

  Se bibliotekets söktjänst

Två eddadikter som inte lästs i tidigare kurs, i första hand Völuspá och Volundarkviða. Lämpliga utgåvor:

 • Neckel, Gustav Edda : die Lieder des Codex regius nebst verwnadten Denkmälern

  Heidelberg, c 1962-1968: 1962-1968

  Se bibliotekets söktjänst

 • Neckel, Gustav; Kuhn, Hans Edda : die Lieder des Codex regius nebst verwnadten Denkmälern. n 2, p Kurzes Wörterbuch

  3., umgearb. Aufl. des kommentierenden Glossars: Heidelberg, c 1968: 1968

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jón Helgason, Eddadigte

  København: Munksgaard, 1951-

  Se bibliotekets söktjänst

Återstoden av eddadikterna läses i översättning. Lämplig utgåva:

 • Collinder, Björn Den poetiska Eddan.

  3. omarb. uppl.: Stockholm: Forum, 1972

  Se bibliotekets söktjänst

 • Turville-Petre, Gabriel; Martin, John Stanley Iceland and the mediaeval world : studies in honour of Ian Maxwell

  Belbourne, c 1974: 1974

  Läses: "The Sonatorrek", s. 33-55.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jón Helgason, Skjaldevers

  København: Munksgaard, 1961

  Läses: Egil Skallagrímssons Sonatorrek.

  Se bibliotekets söktjänst

Läroböcker m.m.

 • Haugen, Einar First grammatical treatise : the earliest Germanic phonology : an edition, translation and commentary

  2., rev. ed.: London: Longman, 1972

  Alt. motsvarande. I: Hreinn Benediktsson (red.) 1972: The first grammatical treatise. Introduction. Text. Notes. Translation. Vocabulary. Facsimiles. Reykjavik. (Unicersity of Iceland publications in linguistics 1.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hallberg, Peter Den fornisländska poesien

  Stockholm: Svenska bokförlaget (Bonnier), 1962

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hallberg, Peter Den isländska sagan

  2. uppl.: Stockholm: Läromedelsförl., 1964

  Se bibliotekets söktjänst

 • Heusler, Andreas Altisländisches Elementarbuch

  3. Aufl.: Heidelberg: Carl Winter, 1932

  Användes som syntaktiskt hjälpmedel.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Iversen, Ragnvald; Halvorsen, E.F. Norrøn grammatikk

  7. utg.: Oslo: Aschehoug, 1973

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jansson, S. B. F. Snorre.

  Ingår i:

  Scripta Islandica : Isländska sällskapets årsbok.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lindblad, G. Centrala eddaproblem i 1970-talets forskningsläge.

  Ingår i:

  Scripta Islandica : Isländska sällskapets årsbok.

  (1977) s. 3-26

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lönnroth, Lars Skaldemjödet i berget : essayer om fornisländsk ordkonst och dess återanvändning i nutiden

  Stockholm: Atlantis, 1996

  S. 9-34, (35-113).

  Se bibliotekets söktjänst

 • Meulengracht Sørensen, P., Om eddadigtenes alder.

  Ingår i:

  Nordisk hedendom : et symposium

  Odense: Odense Univ.-forl., 1991

  (1991) s. 217-228

  Se bibliotekets söktjänst

 • Noreen, Adolf Altnordische Grammatik. : 1 Altisländische und altnorwegische Grammatik : (Laut- und Flexionslehre) : unter Berücksichtigung des Urnordischen

  4., vollst. umgearb. Aufl.: Halle: Niemeyer, 1923

  Användes som kompletterande handbok.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nygaard, Marius Norrøn syntax

  2. oppl., uforandret: Oslo: Aschehoug & Co, 1966

  Användes som syntaktiskt hjälpmedel.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Steinsland, G., Religionsskiftet i Norden og VÄluspá 65

  Ingår i:

  Nordisk hedendom : et symposium

  Odense: Odense Univ.-forl., 1991

  (1991) s. 335-348

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wessén, Elias De nordiska språken

  11. uppl. (Nytryck 1992): Stockholm: AWE/Geber, 1979

  Läses: inledningen. Repetition av kapitlet Isländska.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Widmark, Gun Om nordisk replikkonst i och utanför den isländska sagan.

  Ingår i:

  Scripta Islandica : Isländska sällskapets årsbok.

  Se bibliotekets söktjänst

Ordböcker

Referenslitteratur

 • Brøndum-Nielsen, Johannes; Sigurdhur Nordal, Nordisk kultur : samlingsverk. n 8, p Litteraturhistorie ; Litteraturhistoria, n B, p Norge og Island

  Stockholm: Bonnier, 1953

  Se bibliotekets söktjänst

 • Noreen, Erik Den norsk-isländska poesien

  Stockholm: Norstedt, 1926

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ström, Folke Nordisk hedendom : tro och sed i förkristen tid

  3. uppl.: Göteborg: Esselte studium (Akademiförl.), 1985

  Se bibliotekets söktjänst