Kursplan för Samhällsvetenskaplig grundkurs

Introduction to Social Sciences

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2KU009
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Samhällsgeografi G1N, Ekonomisk historia G1N, Sociologi G1N, Statskunskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-10-06
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2014
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)
 • Ansvarig institution: Kulturgeografiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Samhällsvetenskaplig grundkurs utgör den obligatoriska första terminen på Samhällsvetarprogrammet.

Mål

Samhällsvetenskaplig grundkurs syftar till att ge grundläggande kunskaper i vetenskapsteori och en översikt av samhällsvetenskapernas idéhistoria, att ge kunskaper om förändringsprocesser på olika nivåer, att träna de studerande i samhällsvetenskaplig analys, att ge färdigheter i vetenskapligt arbetssätt med tonvikt på skriftlig framställning.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna uppvisa kunskaper och färdigheter som är grundläggande för ett samhällsvetenskapligt arbetssätt. Studenten skall vara orienterad i omvärldsanalys och kunna behandla olika typer av samhällsvetenskapliga frågeställningar.

Studenten skall efter introduktionsterminen

- ha förvärvat grundläggande kunskaper i vetenskapsteori och samhällsvetenskapernas idéhistoria
- kunna identifiera förändringsprocesser på olika samhällsområden, till exempel inom ekonomi, demografi eller politik
- kunna diskutera skilda problemområden som demokrati, migration och ekonomisk utveckling utifrån ett internationaliseringsperspektiv
- kunna återge exempel på innebörden av globalisering och dess koppling till olika typer av mänsklig aktivitet
- kunna göra självständiga och kritiska reflektioner inom sitt ämnesområde
- ha förvärvat kunskaper och färdigheter i olika arbetssätt som att arbeta i grupp och att tala inför andra
- ha tillägnat sig ett vetenskapligt arbetssätt med tonvikt på skriftlig framställning
- med viss självständighet kunna avgränsa och formulera problem inom ämnesområdet, behandla en frågeställning och redovisa den i form av författande av uppsats
- vara rustad att söka ny kunskap inom ämnesområdet

Innehåll

Delkurs 1. Vetenskapsteori och samhällsvetenskapernas idéhistoria, 5 hp
Kursen syftar till en första orientering i modern vetenskapsteoretisk debatt med särskild hänsyn tagen till samhällsvetenskaperna. Tyngdpunkten ligger på två teman. För det första de senaste decenniernas debatt om vad vetenskaplighet är, samt dess förutsättningar och räckvidd. För det andra framväxten av självständiga samhällsvetenskapliga discipliner och de specifika vetenskapsteoretiska frågor som rests i detta sammanhang.

Delkurs 2. Samhällsvetenskaplig analys, 14 hp
Syftet med kursen är att ge studenten verktyg att själv hitta samband mellan olika samhälleliga analysområden i konkreta sammanhang. Det övergripande temat för kursen är "Sverige och omvärlden i det internationaliserade samhället". Vid en introduktion av ämnena ges en översikt över aktuella forskningsfrågor och teoretiska ansatser inom samhällsvetenskap utifrån de perspektiv som tas upp i kursen. Därefter diskuteras djupgående utvalda samhälleliga frågor belysta ifrån de olika disciplinerna och med hjälp av skilda ansatser.

Delkurs 3. Uppsatsarbete inklusive metod, 11 hp
Delkursen innebär en introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik i teori och praktik. Uppsatsen är ett grupparbete. En stor del av undervisningen under kursen sker i form av handledning med inriktning på metodfrågor för det pågående uppsatsarbetet. Uppsatserna seminariebehandlas vid kursens slut.

Undervisning

Undervisningen kan bestå av föreläsningar, lektionsundervisning, övningar, handledning, seminarier, PM, exkursioner. Obligatorisk närvaro gäller vid alla undervisningsmoment utom föreläsningar.

Examination

Examination sker i form av skriftliga prov samt genom författande (i grupp) av en uppsats. Deltagande i övningar, seminarier, handledning och exkursioner är obligatoriskt. Varje delkurs bedöms utifrån betygsskalan underkänd, godkänd, väl godkänd. För att få sammanfattningsbetyget väl godkänd krävs väl godkänd på två av de tre delkurserna. Betyg ges på respektive delkurs med betygen U/G/VG.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs 1. Vetenskapsteori och samhällsvetenskapernas idéhistoria, 5 hp

 • Liedman, Sven-Eric Mellan det triviala och det outsägliga : blad ur humanioras och samhällsvetenskapernas historia

  Göteborg: Daidalos, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gilje, Nils; Grimen, Harald Andersson, Sten Samhällsvetenskapernas förutsättningar

  3. uppl.: Göteborg: Daidalos, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 2. Samhällsvetenskaplig analys, 14 hp

 • Engdahl, Oskar; Larsson, Bengt Sociologiska perspektiv : grundläggande begrepp och teorier

  2., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hadenius, Axel Demokrati : en jämförande analys.

  Stockholm: Liber, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Magnusson, Lars Håller den svenska modellen? : arbete och välfärd i en globaliserad värld

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Dahlström, Carl Politik som organisation : förvaltningspolitikens grundproblem

  Sjätte upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Schön, Lennart Tankar om cykler : perspektiv på ekonomin, historien och framtiden

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Murphy, Alexander B. Geography : why it matters

  Medford, Massachusetts: Polity, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Massey, Doreen A global sense of place

  Aughty. org., 2010

  http://www.aughty.org/pdf/global_sense_place.pdf

  Obligatorisk

Delkurs 3. Uppsatsarbete inklusive metod, 11 hp.

 • Patel, Runa; Davidson, Bo Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning

  4., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Engelbertsson, Bob; Karlsson, Lynn Seminarieuppsatsen

  Kulturgeografiska institutionen, 1998

  Säljs av din handledare till självkostnadspris

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan