Kursplan för Introduktion till sanskrit

Introduction to Sanskrit

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5JN010
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Indologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-15
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-02-15
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2013
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Sanskrit A (5JN101) och som fristående kurs.

Mål

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i sanskrit samt viss kännedom om Indiens språk

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

 • redogöra för de grundläggande begreppen inom allmän fonologi, morfologi, syntax och semantik i vedertagen

  lingvistisk terminologi,

 • redogöra för sanskrits plats inom och särställning bland Indiens språk,
 • läsa, skriva och transkribera devanagari,
 • behärska passivt sandhi och aktivt sanskrits grundläggande flexions- och ordbildningsmorfologi,
 • ha grundläggande kännedom om sanskrits syntax,
 • analysera (passivt) och konstruera (aktivt) enkla sanskrit meningar,
 • översätta (med lexikon) enkla texter från sanskrit till svenska på en rimlig stilnivå,
 • beskriva huvuddragen av sanskrits fonemsystem, flexionsmorfologi och ordbildning och deras respektive semantiska innebörd samt sanskrits grundläggande syntax med användning av språkvetenskaplig terminologi,
 • översiktligt redogöra för språk och språkfamiljer i Indien/Sydasien.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med kursen Sanskrit A (5JN101).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2013

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

Kursen ges inom Sanskrit A (5JN101) och som fristående kurs.

 • Ruppel, Antonia The Cambridge introduction to Sanskrit

  Cambridge: Cambridge University Press, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Litteratur väljs i samråd med lärare.

Allmän fonetik och grammatik