Kursplan för Statistik och dataanalysmetoder

Statistics and Data Analysis Methods

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1HY013
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geovetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 36, 2014
 • Behörighet: 120 hp med minst 90 hp geovetenskap alternativt 90 hp fysik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenterna kunna

 • identifiera statistiska metoder som kan användas för att hantera stora mängder geovetenskapliga data
 • använda statistiska verktyg vid modellering och analys inom miljövetenskaperna
 • genomföra tidsserieanalyser på klimatologiska och hydrologiska mätserier samt andra geovetenskapliga händelser
 • beräkna återkomsttider för extremhändelser såsom höga flöden

Innehåll

Formen för sannolikhetstäthetsfunktioner inklusive läges-, spridnings- och symmetrimått. Punktskattningar. Diskreta och kontinuerliga fördelningar, framför allt normal- och extremvärdesfördelningar. Frekvens- och spektralanalys av klimatologiska och hydrologiska mätserier. Intervallskattning och hypotesprövning. Korrelation, enkel och multipel regression på geovetenskapliga data. Variansanalys. Principalkomponentanalys. Parameterskattning. Tidsserieanalys och enkla stokastiska modeller i naturgeografi och hydrologi. Felteori.

Undervisning

Föreläsningar, övningar, projektarbete

Examination


Examinationen är uppdelad på en skriftlig tentamen (3 hp) och övningar samt muntlig och skriftlig redovisning av projektrapporter (2 hp).

Övriga föreskrifter

Kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1MS005 Sannolikhet och statistik.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2014

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.