Kursplan för Kondenserade materiens fysik

Condensed Matter Physics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA526
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 10, 2014
 • Behörighet: Kvantfysik, Statistisk mekanik och Beräkningsvetenskap I 
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • relatera kristallstruktur och grad av ordning till atombindning och packning,
 • klassificera kondenserad materia efter grad av ordning, med tonvikt på spridningsexperiment,
 • förklara termiska egenskaper såsom värmekapacitet hos fasta ämnen,
 • klassificera kondenserad materia med hjälp av elektriska och transportegenskaper,
 • tillämpa för kursen relevanta koncept på utmaningar inom kondenserade materiens fysik.

Innehåll

Kondenserad materia:

 1. Struktur: kristallina och amorfa material
 2. Bindning: kondenserad materia klassificerad med hjälp av interatomära krafter
Reciproka rummet:
 1. Spridning: ordning på korta och långa avstånd
 2. Reciproka rummet och Brillouin-zoner
 3. Fononer, termiska egenskaper
Elektroner
 1. Fermi-gas av fria elektroner
 2. Energiband
 3. Klassificering av material: metaller/halvledare

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och seminarier. Projektarbete inom ett aktuellt forskningsområde.

Examination

Hemuppgifter (2 hp), muntlig tentamen (1 hp) och projektpresentation (2 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 06, 2014

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.