Kursplan för Filmiska adaptioner av nordisk litteratur

Cinematic Adaptations of Scandinavian Literature

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV265
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Skandinavistik A1N, Litteraturvetenskap A1N, Retorik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-10-14
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2014
 • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen.
 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Mål

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna
- redogöra för centrala inslag i den nordiska film- och litteraturhistorien
- redovisa förmåga att analysera filmiska adaptioner i förhållande till deras litterära eller dramatiska förlagor
- redovisa förståelse av filmens, litteraturens och dramatikens skilda berättartekniska förutsättningar
- muntligt och skriftligt redovisa och förmedla kunskap som inhämtats under kursen

Innehåll

Kursen behandlar filmiska adaptioner av nordisk skönlitteratur och dramatik. Dessutom studeras adaptionsteori samt adaptionsanalys, varvid de olika mediernas berättartekniska förutsättningar undersöks och jämförs. Kursen anlägger vidare ett perspektiv på delar av den nordiska film- och litteraturhistoriska utvecklingen, med visst fokus på mottagandet av såväl film som litteratur.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, samt eventuellt exkursioner.

Examination

Kursen examineras genom seminarier samt skriftliga och muntliga uppgifter.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.