Kursplan för Sjunget, sagt, skrivet. Skandinaviska uttrycksformer från 1600 till idag

Sung, Said, Written: Scandinavian Cultural Expressions from 1600 to the Present

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV511
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Skandinavistik A1N, Litteraturvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-10-14
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2013-10-16
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2014
 • Behörighet:

  Uppfyllda krav för kandidatexamen.

 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Institutionen för nordiska språk

Mål

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna

 • redovisa kunskap om språkliga uttrycksformer i Skandinavien från 1600 till idag
 • från ett språkvetenskapligt, retoriskt och litteraturvetenskapligt perspektiv redogöra för språkens villkor och förändring i språkmiljöer som kyrkan, vetenskapen, pressen, bokmarknaden samt politiken under den aktuella tidsperioden
 • redogöra för under den aktuella tidsperioden viktiga förändringar inom genrer som tillfällesdikten, psalmen, avhandlingen, romanen, det politiska samtalet och brevet
 • redovisa kunskap om olika genrer och språkliga konventioner under den aktuella perioden utifrån ett genusperspektiv
 • demonstrera förmåga att på ett ändamålsenligt sätt kommunicera i tal och skrift

Innehåll

Kursen är tvärvetenskaplig och syftar till att ge fördjupade kunskaper om språkliga uttrycksformer i Skandinavien från 1600 till idag. Kursen ger kunskap om språkens villkor och förändring i ett antal språkmiljöer ur litteraturvetenskaplig, retorisk och språkvetenskaplig synvinkel. Den är tematiskt upplagd runt fem språkmiljöer eller teman: hovet, kyrkan, vetenskapen, press och bokmarknad samt politiken. Inom dessa områden studeras olika genrer och deras förändringar under perioden, som t.ex. tillfällesdikten, psalmen, avhandlingen, romanen, det politiska talet och brevet. Relationen mellan genrer och individer diskuteras genomgående, liksom hur kvinnor och män förhåller sig till genrer och språkliga konventioner.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier, samt gruppövningar.

Examination

Kursen examineras genom seminarier samt genomförande av muntliga och skriftliga uppgifter.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.