Kursplan för Barn- och ungdomsvetenskap, centrala teorier och perspektiv

Child and Youth Studies, Central Theories and Perspectives

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4UK090
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Utbildningsvetenskap A1N, Barn- och ungdomsvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-06-16
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-10-25
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2014
 • Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ges också inom masterprogrammet i utbildningsvetenskap.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna
• visa förtrolighet med och förklara skillnader mellan olika forskningstraditioner inom barn- och ungdomsvetenskap
• jämföra olika sätt att studera centrala teman inom barn- och ungdomsvetenskap
• analysera några aspekter av dessa teman sådana de framträder i olika historiska, geografiska och sociala kontexter.

Innehåll

Kursen behandlar teorier och perspektiv som varit och är centrala inom barn- och ungdomsvetenskap såsom frågor om
• barns och ungdomars aktörskap och livsvillkor
• barns och ungdomars socialisation och identitet
• barn- och ungdomskulturer och nya medier
• barn och ungdomar i urbana och rurala kontexter

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras skriftligt.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2016

Härutöver tillkommer ca 6 aktuella vetenskapliga artiklar samt ca 150 sidor valbar litteratur.

 • Qvortrup, Jens; Corsaro, William A.; Honig, Michael-Sebastian The Palgrave handbook of childhood studies

  Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009

  (valda delar ca 150 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jones, Gill Youth

  Cambridge: Polity, 2009

  176 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Härutöver tillkommer ca 6 aktuella vetenskapliga artiklar samt ca 150 sidor valbar litteratur.

Versioner av litteraturlistan