Kursplan för Geopolitik och internationella relationer

Geopolitics and International Relations

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2KU076
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Samhällsgeografi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-03-20
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2014
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Kulturgeografiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Gäller från HT2014.

Mål

Kursens mål är att studenten efter avslutad kurs skall kunna:

 • redogöra för relationer mellan länder liksom organisationers och andra aktörers roller i det globala perspektivet.
 • förstå hur gränser, nationer, stater, regioner och lokalsamhällen samverkar och motverkar varandra i ett komplext nät av relationer.
 • redogöra för globala och mellanstatliga geopolitiska händelser och skeenden, liksom de konsekvenser som människor står inför i sina vardagsliv.
 • förstå betydelsen av genus och etnicitet i detta sammanhang.

Innehåll

Kursen behandlar frågor om relationer mellan länder, men också organisationers och andra aktörers roller i det globala perspektivet. Gränser, nationer, stater, regioner och lokalsamhällen samverkar och motverkar varandra i ett komplext och i många fall svåröverskådligt nät av relationer. Förutom globala och mellanstatliga geopolitiska händelser och skeenden, läggs stor vikt vid de konsekvenser som människor står inför i sina vardagsliv. Betydelsen av genus och etnicitet belyses särskilt.

Undervisning

Kursen ges som en nätbaserad utbildning. Undervisningen sker i form av litteraturstudier och övningar.

Examination

Kursen examineras och rapporteras i form av delmoment. Varje delmoment examineras genom författande av promemorior samt obligatoriskt deltagande i seminarier. Betyg ges på respektive moment med betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Som sammanfattningsbetyg på hela kursen används något av uttrycken Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd krävs att samtliga delmoment är godkända. För betyget Väl godkänd krävs dessutom väl godkänt på minst 75% av kursens 7,5 högskolepoäng.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.