Kursplan för Kemins grunder och principer

The Basic Principles of Chemistry

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB013
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2014
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 eller Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet A11/14)
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för elektronstrukturen hos atomer och den teoretiska bakgrunden till periodiska systemet samt olika typer av kemiska bindningar
 • redogöra för och utföra enklare beräkningar på intermolekylära krafter med relevans till lösningar, blandningar och vätskors egenskaper.
 • redogöra för innebörden av vanliga storheter och begrepp inom reaktionskinetik och utföra beräkningar inom grundläggande kinetik
 • redogöra för grundläggande begrepp samt utföra beräkningar inom stökiometri, jämviktslära och grundläggande termodynamik
 • beskriva olika typer av transportprocesser i lösning samt utföra enkla beräkningar på motsvarande egenskaper
 • utföra enklare laboratoriearbete på ett korrekt och säkert sätt, utföra enklare risk- och säkerhetsbedömningar samt dokumentera laborativt arbete i laborationsjournal på ett vetenskapligt korrekt sätt.
 • beskriva hur kursinnehållet har betydelse för människan och miljön

Innehåll

Grundläggande deskriptiv organisk och oorganisk kemi, kemisk bindning, inter- och intramolekylära krafter och effekter på ämnens fysikaliska egenskaper, stökiometri, grundläggande kinetik, termodynamik och elektrokemi, jämviktslära inklusive buffertsystem, ytspänning, ytaktiva ämnen, ledningsförmåga, diffusion, viskositet och sedimentation. Tillämpningar med relevans till kursinnehållet; laboratoriemetodik, grundläggande riskbedömning.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer, seminarier och projekt

Examination

Skriftliga prov anordnas under kursens gång och vid slutet av kursen och motsvarar 9 hp. Laborationerna motsvarar 5 hp och projektet 1 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av alla delmoment.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas tillsammans med 1KB001 Kemiska principer II och 1KB007 Grundläggande kemi.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2014

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Atkins, P. W.; Jones, Loretta.; Laverman, Leroy. Chemical principles : the quest for insight

  6th ed., International ed.: New York: W.H. Freeman and Company, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Aylward and Findlay's SI chemical data Blackman, Allan; Gahan, Lawrence R. Aylward, Gordon Hillis; Findlay, Tristan John Victor

  7.ed.: Milton, Qld.: John Wiley & Sons, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk