Kursplan för Introduktion till kvalitetsteknik

Introduction to Quality Management

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG231
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-11
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2014
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • definiera kund, kvalitet och process i företag och organisationer,
 • beskriva kvalitetsbegreppets utveckling,
 • tillämpa processperspektivet för att förstå organisationer,
 • redogöra för de huvudsakliga värderingarna, arbetssätten och verktygen som används inom kvalitetsteknik,
 • tillämpa de vanligaste kvalitetsarbetssätten och kvalitetsverktygen på organisationer och företag,
 • redogöra för ledarskapets roll i kvalitetsarbete,
 • redogöra för ledningssystem och verksamhetsmodeller för kvalitet,
 • redogöra för de huvudsakliga förbättringsprogrammen för kvalitet,
 • beskriva hur begreppen kvalitetsteknik, ledarskap, kvalitet och förbättring relaterar till varandra.

Innehåll

Kvalitetsdefinitioner och kvalitetsperspektiv. Kvalitetsutvecklingens historia. Processer och processperspektivet. Modeller för kvalitet och kvalitetsledning. Olika kvalitetsfilosofier. Olika arbetssätt och verktyg för kvalitetsutveckling. Grunderna i variation. Hur ledarskap, kvalitet och förbättring relaterar till varandra.

Undervisning

Föreläsningar, övningar, samt rapportskrivning.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2014

 • Bergman, Bo; Klefsjö, Bengt Kvalitet från behov till användning

  5., uppdaterade och utök. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

Artiklar och material enligt lärares anvisningar, omfattande ca 100 sidor.