Kursplan för Italienska D1

Italian D1

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5JT009
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Italienska G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-05-07
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2014
 • Behörighet:

  Italienska A1, Italienska B och minst 22,5 hp från Italienska C1, vari ska ingå delkursen Skriftlig språkfärdighet.

 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Utbildningen syftar till att ge säker språkfärdighet i tal och skrift, fördjupade kunskaper inom de områden som tidigare studerats, breddning av kunskaperna till ytterligare områden samt förmåga att göra en självständig undersökning av ett begränsat ämne.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha förmåga att uttrycka sig skriftligt på en högre stilnivå

• ha förmåga att kritiskt diskutera italiensk litteraturvetenskap

• ha avancerad förmåga att analysera texter

• i ett examensarbete ha visat att han/hon behärskar ett vetenskapligt

arbetssätt (problemformulering, litteratursökning, materialinsamling,

analys och disposition av materialet samt bibliografisk sammanställning

av källor)

Innehåll

Kursen består av följande tre delkurser:

Delkurs 1. Akademiskt skrivande på italienska (7,5 hp)

Under kursen behandlas det akademiska skrivandet som textgenre. Särskilda textuella, strukturella och lexikala drag hos texter av vetenskaplig och populärvetenskaplig karaktär analyseras. Stor vikt läggs vid praktiska övningar som textanalys och författande av egna akademiska texter.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna redogöra för utmärkande drag i italienska akademiska texter, med avseende på funktion, disposition, stil, referenser m.m.

• behärska textuella, grammatiska och lexikala särdrag hos italienska texter på en högre stilnivå

• vara mycket väl förtrogen med skillnader och likheter mellan svenskt och italienskt språkbruk

• väl behärska mer komplexa strukturer i italienskan

Skriftlig examination (tentamen och inlämningsuppgifter).

Delkurs 2. Litteraturvetenskaplig teori och metod (7,5 hp)

Orientering om litteraturvetenskaplig teori och metod. Läsning och diskussion av skönlitterär och litteraturvetenskaplig text på italienska. Förmågan att tillämpa olika litteraturvetenskapliga metoder i analys av litterära verk tränas, liksom förmågan att på italienska redogöra för olika teoriers begrepp och karaktärsdrag.

Aktivt deltagande i undervisningen samt skriftlig och/eller muntlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna redogöra på italienska för de lästa texternas plats i deras historiska och kulturella

sammanhang

• kunna redogöra för de viktigaste litteraturvetenskapliga teorierna

• vara förtrogen med de viktigaste litteraturvetenskapliga metoderna

• kunna tillämpa litteraturvetenskapliga metoder och begrepp i analys av skönlitterär text

Delkurs 3. Examensarbete (15 hp)

Ett examensarbete inom språk, litteratur eller kultur och samhälle redovisas normalt i form av en uppsats om 15-20 sidor på vårdad italienska. Uppsatsen ska visa att den studerande behärskar ett vetenskapligt arbetssätt: problemformulering, litteratursökning, materialinsamling, analys och disposition av materialet samt bibliografisk sammanställning av källor. Handledare utses i särskild ordning. Ämnesval görs i samråd med denne.

Undervisning ges i form av seminarier och enskild handledning. Som avslutning ska den studerande försvara sitt examensarbete vid ett seminarium. Inom delkursen ska den studerande även opponera på en annan students framlagda examensarbete.

Betyget baseras på såväl examensarbetets kvalitet som på graden av självständighet under arbetet. Dessutom tas hänsyn till genomförandet av opposition och försvar.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna självständigt genomföra en undersökning inom språk eller

litteratur eller kultur och samhälle

• kunna formulera relevanta frågeställningar och problem

• kunna samla in, ordna och analysera ett empiriskt material

• kunna söka och bibliografiskt sammanställa och korrekt referera till

primär- och sekundärlitteratur

• kunna på vårdad italienska skriftligt presentera den genomförda

undersökningen

• kunna försvara det egna arbetet och opponera på andras arbeten

Undervisning

Föreläsningar och lektioner.

Examination

Examination sker både skriftligt och muntligt. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp, vari ska ingå delkurs 1.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2014

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (7,5 hp)

Rekommenderad litteratur

 • Serianni, Luca; Castelvecchi, Alberto Grammatica italiana : italiano commune e lingua letteraria

  2. ed.: Torino: UTET libreria, 1991

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 2. Litteraturvetenskaplig metod (7,5 hp)

Delkurs 3. Examensarbete

 • Strömquist, Siv Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser.

  3. uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Övrig litteratur fastställs i samråd med examinator.

Ordböcker

 • Johanson, Sören Norstedts italienska ordbok

  Stockholm: Norstedts ordbok, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Zingarelli, Nicola Lo Zingarelli minore : vocabolario della lingua italiana.

  12. ed. minore: Bologna: Zanichelli, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom rekommenderas: