Kursplan för Handledd studiepraktik

Supervised Practical Work

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SK608
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Statskunskap G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-03-01
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-05-15
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2013
 • Behörighet: Praktiken genomförs under den sjätte och sista terminen i utbildningen och för antagning till kursen krävs att politices kandidatprogrammets inledande tre kurser är avklarade samt att C-kursen i huvudämnet har påbörjats.
 • Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Mål

Praktikterminen ska ge studenten möjlighet att få arbetslivserfarenhet och en uppfattning om vilka arbetsuppgifter sig utbildningen kan leda till.

Praktiken syftar till att praktikanterna skall

 • använda förvärvade kunskaper och färdigheter i verkliga arbetsuppgifter
 • tillämpa kunskaper från den teoretiska utbildningen i en utredning eller ett projektarbete
 • utveckla förmågan att i tal och skrift behandla svenska språket
 • utveckla förmågan att arbeta såväl självständigt som i samverkan med andra
 • få möjligheter att bygga upp ett personligt kontaktnät.
Vid praktik utomlands dessutom
 • träna förmågan att kommunicera på ett annat språk
 • förvärva erfarenheter av att leva i en främmande miljö.
För att målet med praktiken skall uppnås är det viktigt att praktikanten får möjlighet att arbeta med en mer omfattande arbetsuppgift (utredning eller projektarbete) som löper över en längre tidsperiod. I den teoretiska utbildningen utgör problemformulering, insamling av data, analys och presentation av resultat viktiga inslag.

Innehåll

Praktik kan genomföras vid myndighet, organisation eller företag i Sverige eller utomlands som erbjuder arbetsuppgifter som är av värde för praktikantens studieinriktning och framtida yrkesverksamhet. Praktik kan ske endast på en av institutionen i förväg godkänd praktikplats.

Praktiken omfattar en termin (ca 20 veckor) och fullgörs normalt under terminstid. Praktikanten söker själv sin praktikplats, under ledning av praktiksamordnaren.

Undervisning

På praktikplatsen skall utses en handledare med ansvar för att introducera, instruera, följa upp och stödja praktikanten i arbetet.

Handledare och praktikant skall tillsammans upprätta en plan för hur praktiken skall genomföras. Det är lämpligt att praktikanten tidigt får egna arbetsuppgifter för att på ett konkret sätt komma i kontakt med arbetet och de andra anställda på praktikplatsen.

Handledarens kunnande och yrkeserfarenhet är viktiga resurser under praktiktiden. Integration av teori och praktik är en process där handledaren skall medverka till att förmedla kunskaper, ge stöd och hjälp med att lösa konkreta frågor och även diskutera den kommande yrkesrollen. Arbetet på praktikplatsen bör organiseras så att praktikanten får möjlighet att genomföra en större, sammanhängande arbetsuppgift under praktiktiden i form av en utredning, ett projekt eller liknande.

Praktiken utgör för många praktikanter en möjlighet att formulera ett ämne för den avslutande uppsatsen; det är inte ovanligt att materialinsamling till uppsatsen kan påbörjas under praktiken och handledaren på praktikplatsen fungerar ibland som inspiratör för fortsatt uppsatsskrivande.

Examination

För att bli godkänd på kursen fordras att praktikanten tillfredsställande utfört tilldelade arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Dessutom skall praktikanten göra en skriftlig utvärdering efter avslutad praktik. Utvärderingen skall omfatta en beskrivning av praktikplatsen; organisation, mål, arbetsuppgifter, resurser etc. samt en redogörelse för de arbetsuppgifter praktikanten haft. Vidare skall en bedömning göras dels av praktikens värde som ett inslag i utbildningen och dels en bedömning av hur själva praktikplatsen fungerat som just praktikplats. Rapporten skall lämnas till studierektor för pol kand programmet snarast efter avslutad praktik.

Handledaren skall efter avslutad praktik insända ett utvärderingsformulär till studierektor för pol kand programmet.

Praktiken bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.