Kursplan för Evolution - orsaker och konsekvenser

Evolution: Causes and Consequences

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MB402
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Bioinformatik A1N, Molekylär bioteknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2014
 • Behörighet: Molekylär bioteknik - startkurs eller Bioinformatik - startkurs.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • beskriva hur evolutionära processer på genomnivå, så som substitutioner, duplikationer, deletioner, genöverföringar och sexuell rekombination, skapar variation inom populationer
 • beskriva hur evolutionära mekanismer så som genetisk drift och selektion påverkar variationen för olika populationer
 • diskutera organismers genetik och funktion i förhållande till fysikaliska faktorer, miljövariabler och populationsfaktorer
 • tolka fylogenier
 • använda biologisk kunskap vid utvärdering av bioinformatiska metoder
 • diskutera samhälleliga, etiska och vetenskapliga aspekter av genmodifierade organismer

Innehåll

Populationsgenetik och evolutionsteori; selektion, adaptation, genetisk drift, genflöde, makroevolution. Fylogeni som ett redskap för att illustrera och analysera evolution. Demonstrationer i fält. Bioinformatiska metoder för analys av evolutionära processer. Seminarium om genmodifierade organismer.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och demonstrationer, seminarier och datorövningar.

Examination

Skriftligt prov (3 hp), datorövningar och seminarium (2 hp).

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2017

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Bromham, Lindell An introduction to molecular evolution and phylogenetics

  Second edition.: Oxford: Oxford University Press, [2016]

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan