Kursplan för Språkutvecklande arbetssätt i klassrummet

Language Development in the Classroom

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SV243
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska G2F, Svenska som andraspråk G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-11-13
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2013
 • Behörighet:

  Minst 60 hp i svenska språket eller 60 hp i Svenska som andraspråk.

 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen kan ingå som valfri delkurs inom Svenska språket/nordiska språk C, Professionell C eller Svenska som andraspråk C.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten

 • känna till aktuell forskning om elevers språkutveckling och skolans möjligheter att stödja denna
 • kunna diskutera klassrumssamtalets möjligheter på ett både kritiskt och konstruktivt sätt
 • visa kunskap om att i klassrummet arbeta med olika genrer
 • ha kunskap om bedömning av elevers muntliga och skriftliga förmåga
 • utifrån aktuell forskning reflektera över praktiskt klassrumsarbete med elevers språkutveckling

Innehåll

Syftet är att vidareutveckla studenternas språkdidaktiska kunskaper, särskilt i fråga om sådana arbetssätt i klassrummet som kan stödja elevers utveckling mot en bred repertoar, både muntligt och skriftligt. Elevers språkutveckling från förskola till gymnasieskola, men främst under tonårstiden, belyses. I kursen diskuteras genrepedagogik, klassrumssamtal samt betyg och bedömning utifrån aktuell språkvetenskaplig och didaktisk forskning. Forskning och erfarenheter från de Nationella proven i svenska och svenska som andraspråk, som konstrueras vid Institutionen för nordiska språk, utgör en del av kursen.

Undervisning

Seminarier och olika typer av gruppövningar varvas. Under träffarna ges möjligheter såväl till diskussioner av kurslitteraturen som till reflektioner över egna undervisningserfarenheter.

Examination

Kursen examineras genom löpande examination via skrivuppgifter, och genom aktivt deltagande i seminarier, nätbaserad kommunikation och övriga verksamheter.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Aukrust, Vibeke Gr¢ver Klassrumssamtal, deltagarstrukturer och lärande

  Ingår i:

  Dialog, samspel och lärande

  Lund: Studentlitteratur, 2003

  (2003) s. 167-191

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Borgström, Eric Skrivförmåga på prov

  Svensklärarföreningens årsskrift 2012. Svenskämnet igår, idag, imorgon. Stockholm: Natur och Kultur, 2012

  Obligatorisk

 • Economou, Catarina Reading fiction in a second-language classroom

  Ingår i:

  Education inquiry

  vol. 6 (2015) nr. 1 s. 99-118

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Enström, Ingegerd Ordförråd och ordinlärning – med särskilt fokus på avancerade inlärare

  Ingår i:

  Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 169–196

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gibbons, Pauline Lyft språket, lyft tänkandet : språk och lärande

  1. uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hertzberg, Frøydis; Penne, Sylvi Vurdering av muntlige tekster

  Ingår i:

  Muntlige tekster i klasserommet

  Oslo: Universitetsforlaget, 2008

  (2008) s. 86-96

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Holmberg, Per Funktionell grammatik för textarbete i skolan

  Ingår i:

  Språket och kunskapen : att lära på sitt andraspråk i skola och högskola : rapport från nordisk konferens den 7-8 oktober 2005 i Göteborg

  Göteborg: Institutet för svenska som andraspråk, [2006]

  (2006) s. 129-148

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Holmberg, Per Textsamtal för skrivande

  Ingår i:

  Muntlighetens möjligheter - retorik, berättande, samtal

  Umeå: SMDI :b Institutionen för nordiska språk, 2009

  (2009) s. 59-69

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ivanic, Roz Discourses of Writing and Learning to Write

  Vol 18:3: 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Myhill, Debra; Watson, Annabel; Newman, Ruth Rethinking grammar in the curriculum

  Ingår i:

  Tolfte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning : textkulturer : Karlstad 24-25 november 2016

  Karlstad: Centrum för språk- och litteraturdidaktik vid Karlstads universitet, 2017

  (2017) s. 25-44

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nordberg, Olle Berättelser som förändrar: en utvärdering

  Läsrörelsen, 2018

  Fulltext

  Obligatorisk

 • Nyström Höög, Catharina Mot ökad diskursivitet? : Skrivutveckling speglad i provtexter från årskurs 5 och årskurs 9

  Uppsala: Institutionen för nordiska språk, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Palmér, Anne Muntliga nationella prov

  Ingår i:

  Samspel och solostämmor : om muntlig kommunikation i gymnasieskolan = Interacting and going solo : on oral communication in upper secondary schools

  Uppsala: Uppsala universitet : Swedish Science Press [distributör], 2008

  (2008) s. 155-176

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Palmér, Anne Muntligt i klassrummet : om tal, samtal och bedömning

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Kap. 2-7

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Palmér, Anne; Östlund-Stjärnegårdh, Eva Bedömning av elevtext : enligt Lgr11 och Lgy11

  1. uppl.: Stockholm: Natur & kultur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Skar, Gustaf Att kvalitetssäkra bedömning

  Ingår i:

  Bedömning i svenskämnet : årskurs 7-9

  Stockholm: Svensklärarföreningen, 2015

  (2015) s. 43-62

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i gymnasieskolans yrkesutbildning Henning Loebl, Ingrid; Holm, Ann-Sofie; Holmberg, Per; Olvegård, Lotta

  Göteborgs universitet, 2016

  Fulltext

  Obligatorisk

Därutöver tillkommer en för kursen relevant avhandling som väljs i samråd med läraren.

Versioner av litteraturlistan