Kursplan för Litterärt översättningsprojekt i kurdiska

Kurdish Translation Project: Literary Fiction

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KD700
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Iranska språk A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-01-21
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2014-01-31
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2014
 • Behörighet:

  120 hp inklusive kurserna Kurdiska C 30 hp, Iranska språk D 30 hp och Översättningsvetenskap 7,5 hp samt kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom masterprogrammet i språk och som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

• översätta skönlitterär text från eller till kurdiska;

• tillämpa översättningsteoretiska analysmetoder för att beskriva litterär översättning från eller till kurdiska;

• kunna identifiera och hantera de viktigaste återkommande problemen vid skönlitterär översättning från eller till kurdiska;

• redogöra för kultur- och språkkontrastiva element, aktuella vid översättningar från eller till kurdiska;

• förstå översatta verk i dess kulturella och sociala sammanhang, bl.a. ur ett genusperspektiv;

• behärska relevanta översättningsverktyg (uppslagsverk, Internetbaserade verktyg m.m.);

• ha åstadkommit ett tryckfärdigt manus av en text som i original omfattar ca 25 boksidor.

Innehåll

I kursen ska den studerande genomföra ett litterärt översättningsprojekt till svenska eller engelska från kurdiska, eller till kurdiska från svenska eller engelska. Arbetet ska inkludera en översättningsteoretiskt baserad analys.

Undervisning

Undervisningen består av översättningsseminarier där översättning och analys diskuteras.

Examination

Examinationen sker genom inlämning av tryckfärdigt manus av en text som i original omfattar ca 25 boksidor, kompletterad med en översättningsteoretisk analys.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.