Kursplan för Polymera material

Polymer Materials

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB207
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G2F, Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-05-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-02-21
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2014
 • Behörighet: 60 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Grundläggande materialkemi, 5 hp, och Kemisk termodynamik, 5 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter avklarad kurs skall studenten kunna:
- beskriva vanliga metoder för syntes av polymerer;
- beskriva kristallina och amorfa polymerers struktur;
- redogöra för molekyluppbyggnad och fysikaliska egenskaper hos vanliga polymerer;
- beskriva de vanligaste bearbetningsmetoderna av polymera material, exempelvis extrudering, formsprutning, rotationsgjutning, vakuumformning och formblåsning;
- beskriva metoder för karakterisering av polymera material;
- ge exempel på användningsområden av polymera material och kompositer som innefattar polymera material.

Innehåll

Kursen avser att ge grundläggande kunskap inom polymerteknologi. Kursen fokuserar kring allmän polymerkemi, polymerers mekaniska egenskaper, polymerers bearbetning och tillverkning av polymera detaljer. Vidare beskrivs analysen av polymera material med hjälp av olika termiska, spektroskopiska och mekaniska metoder.
I kursen får studenterna särskilt träna att arbeta i grupp samt att presentera arbeten både muntligt och skriftligt.
Laborationer:
Laborationen består av polymersyntes och karakterisering av mekaniska egenskaper. Efter genomfört projekt ska studenten kunna,

- Utifrån ett givet recept utföra en enklare polymersyntes.
- Välja analysmetod för att karaktärisera produktens mekaniska egenskaper.
- Bedöma risker vid kemisk syntes av polymera material.
- I skrift sammanställa och redovisa det utförda laborativa arbetet.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, projektuppgift

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut samt godkända laborationer och projektuppgift.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2014

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Albertsson, Ann-Christine Introduktion till polymerteknologi

  Stockholm: Institutionen för fiber- och polymerteknologi, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

Utdelat material