Kursplan för Materialtillverkning I

Materials and Manufacturing Processes I

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB261
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1F, Teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-02-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2014
 • Behörighet: Materialkemi, 10 hp samt genomgångna kurser Material i tekniska system I, 10 hp och Ytors fysik och kemi, 5 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:


 • redogöra för hur råmaterial för vanliga industriprodukter framställs.

 • förklara principerna för framställning av olika material (metaller, legeringar, keramer, polymerer, papper) i bulkform

 • avgöra hur materialens egenskaper påverkar val av olika fogningsmetoder inom och mellan olika materialtyper

 • föreslå och argumentera för olika formningsmetoder beroende på materialtyp

 • för givet material bedöma vad som är en lämplig metod för framställning, formning och fogning för små- respektive storskalig produktion

 • bedöma ekonomiska, etiska och miljöaspekter vid val av metod

Innehåll

Kursen ger en översikt över olika metoder för industriell materialframställning, samt av metoder för formning och fogning av material. Framställningsmetod i relation till materialens bindningstyp och mikrostruktur diskuteras.
Fördjupade grupparbeten och seminarier belyser och jämför olika tekniska och kemiska aspekter.

Undervisning

Föreläsningar och laborationer, seminarier, projektarbete, studiebesök/gästföreläsningar.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen (2 hp), samt genom skriftliga och muntliga redovisningar, och deltagande i laborationer och seminarier (3 hp). För godkänt slutbetyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och övriga moment.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.