Kursplan för Introduktion till molekylär bioteknik

Introduction to Molecular Biotechnology

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MB111
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1N, Teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-11
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2014
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursen ska ge en god grund för vidare studier inom molekylär bioteknik.
Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • beskriva grundläggande bioinformatiska och biotekniska metoder och de cellulära och molekylära mekanismer och processer på vilka metoderna baseras
 • beskriva den molekylära bioteknikens roll för hållbar utveckling
 • beskriva etikens roll och ämnesrelevans, redogöra för grundläggande etiska begrepp och diskutera grundläggande bioetiska och forskningsetiska problem
 • ge exempel på olika yrkesroller inom molekylär bioteknik och ha en övergripande förståelse av villkor och förutsättningar som påverkar yrkesrollerna
 • använda de datorsystem som behövs på de inledande kurserna inom programmet samt kunna tillämpa reglerna för universitetets IT-system.

Innehåll

Introduktion till biotekniken och dess applikationer. Introduktion till bioinformatiken. Från gen till protein. Makromolekyler. Informationssökning, populärvetenskapligt skrivande, arbete i mindre grupp. Bioteknikens etik: etikens historik och framväxt samt bioetiska och forskningsetiska problem och begrepp. Grundläggande introduktion till etisk teori. Aktuella bioetiska problem.
Bioteknikens betydelse för hållbar utveckling. Genus och teknik. Bioteknik och bioinformatik i yrkeslivet: Studiebesök.
Introduktion till datorsystemet: UpUnet-S och regelverk, att ansluta till universitetets datorsystem från andra datorer. E-post /webmail. Vanliga applikationer, filhantering och webbresurser. Kursutvärdering.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, inlämningsuppgifter och studiebesök.

Examination

Teori (3 hp) examineras genom skriftlig tentamen och seminarier. Introduktion till bioetik (1 hp) examineras genom seminarium och en individuell inlämningsuppgift. Introduktion till datorer (1 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2014

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Campbell, Neil A.; Reece, Jane B. Campbell biology

  9. ed., global ed.: Boston: Pearson, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk