Kursplan för VFU i matematik, gymnasielärare

School Placement: Mathematics, Upper Secondary School

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA264
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2014-04-08
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: vecka 30, 2014
 • Behörighet: 90 hp i huvudämne och minst 45 hp i biämne samt 30 hp utbildningsvetenskaplig kärna och VFU mot kärna. I ämnesstudierna ska matematik ingå.
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Mål

Syftet med kursen är att studenten ska förvärva kunskaper om och utveckla förmågan att leda och undervisa i matematik utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt i relation till beprövad erfarenhet. Studenten ska också tillägna sig en förmåga att reflektera över praktik och praktiska erfarenheter i relation till aktuell forskning.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • visa god förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot barn/elever
 • planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undervisning
 • motivera resonemang och didaktiska val rörande undervisning utifrån forskning och beprövad erfarenhet
 • använda digitala lärresurser i den pedagogiska verksamheten
 • skapa stimulerande lärmiljöer samt leda undervisningen i matematik med utgångspunkt i den aktuella gruppens förutsättningar och behov utifrån ett mångfalds- och jämlikhetsperspektiv
 • identifiera och reflektera över sina behov av ytterligare kunskap och utveckling i sin kompetens i det pedagogiska arbetet
 • skriftligt och muntligt visa god förmåga till dialog med kollegor samt föräldrar och vårdnadshavare.

Innehåll

Matematikdidaktik. Styrdokument. Planering, ledning och utvärdering av undervisning. Läromedel. Problemlösning och uppgiftskonstruktion. Betyg och bedömning. Mångfalds- och jämlikhetsperspektiv.

Undervisning

Föreläsningar och övningar i matematikdidaktik på Matematiska institutionen. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs under handledning av lokal lärarutbildare (LLU).

Examination

Kursen examineras genom studentens egen övningsundervisning i relation till kursens mål av institutionens examinator i samråd med LLU samt skriftlig och muntlig redovisning av matematikdidaktiska uppgifter.

Studerande som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning erbjuds möjlighet till förnyad examination vid ett tillfälle. Om synnerliga skäl föreligger kan Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper efter anhållan bevilja den studerande ytterligare ett examinationstillfälle.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.