Kursplan för Myndighetskunskap inom kärnteknisk verksamhet (uppdragsutbildning)

Legal and Governmental Regulation of Nuclear Technologies (Contract Education)

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 8NF007
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2014-03-11
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2014
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • identifiera de legala grunddokument som styr kärnteknisk verksamhet,
 • beskriva vilka nationella och internationella organisationer som påverkar svensk lagstiftning eller tillhandahåller standarder och guider inom det kärntekniska området,
 • beskriva den nationella organisationen för beredskap för kärntekniska incidenter, identifiera vilka organisationer som finns och hur dessa samverkar,
 • beskriva vilken organisation och vilka övergripande arbetssätt som vanligen finns vid en kärnteknisk verksamhet för att möta och säkra att kärntekniklagstiftningens krav på verksamhet uppfylls,
 • analysera hur föreskrifter från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) omhändertas i kärnkraftverkens ledningssystem och dokumentation,
 • i grupp muntligt redogöra för och diskutera tillämpningar av föreskrifterna,
 • sammanfatta SSM:s uppdrag och visa i vilka dokument detta beskrivs,
 • beskriva hur SSM är organiserat och resurssatt,
 • beskriva SSM:s arbetssätt, väsentliga aktiviteter och inriktning inom kärnteknikområdet

Innehåll

Kursen behandlar vilken lagstiftning som finns inom kärnteknikområdet och vilka vägledande standarder som finns inom branschen. Vidare diskuteras vilka organisationer som kan stödja eller på annat sätt påverka den kärntekniska verksamhet såväl internationellt som nationellt. Dessutom beskrivs Strålsäkerhetsmyndighetens uppdrag, organisation och arbetssätt.

Undervisning

Del 1. omfattar föreläsningar och gruppdiskussioner samt instuderingsfrågor.

Del 2. deltagaren genomför ett eget projektarbete, kopplat till kursmålen. Individuell handledning i samband med projektarbete.

Examination

Del 1. Skriftlig inlämningsuppgift (samarbete tillåtet), som diskuteras i grupp. (2,5 hp)

Del 2. Individuell projektrapport, rapporten presenteras muntligt och gruppdiskussion förs. (2,5 hp)

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2014

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Material delas ut under kursens gång.

 • Andersson, O. Internationella styrande organisationer inom kärnkraftsbranschen

  Institutionen för fysik och astronomi, 2014

  Obligatorisk

 • Andersson, O. Styrande krav inom kärnkraftsbranschen

  Institutionen för fysik och astronomi, 2014

  Obligatorisk

 • Persson, I. Strålsäkerhetsmyndigheten i den svenska förvaltningsmodellen - En överblick av Strålsäkerhetsmyndighetens roll och befogenheter samt grunderna i lagstiftningen på strålsäkerhetsområdet

  Institutionen för fysik och astronomi, 2013

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan