Kursplan för Materialtillverkning II

Materials and Manufacturing Processes II

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB262
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1F, Teknik A1F

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-06-09
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 31, 2014
 • Behörighet: Materialtillverkning I, 5 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • förklara principerna för olika metoder för framställning av material från fastfas, lösning, smältor, och gasfas
 • förklara och jämföra metoder att framställa olika typer av porösa material
 • förklara och jämföra metoder att framställa nanostrukturerade material
 • beskriva olika metoders styrkor och begränsningar
 • ge exempel på tekniska tillämpningar av material framställda med olika metoder

Innehåll

Kemisk syntes av oorganiska och hybridmaterial: fastfasreaktioner, materialframställning från lösningar, smältor samt gasfas. Generella principer och förutsättningar diskuteras för varje metod med konkreta exempel på tekniskt viktiga material. Speciellt behandlas oorganiska polymerer, porösa material och nanostrukturerade material.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och seminarier. Studiebesök och gästföreläsningar.

Examination

Skriftliga och muntliga redovisningar och aktivt deltagande i seminarier (3 hp) samt laborationer och studiebesök (2 hp). Slutbetyget är en sammanvägning av resultatet av de olika momenten.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2014

 • Schubert, U.; Hüsing, Nicola Synthesis of inorganic materials

  3rd completely rev. and enl. ed.: Weinheim, Germany: Wiley-VCH, c2012

  Se bibliotekets söktjänst