Kursplan för Kärnfysik för nyfikna

Nuclear Physics for Pedestrians

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA319
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2014
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Målgrupp är alla nyfikna som vill lära sig grunderna i kärnfysik och kunna använda dessa kunskaper för att förstå principerna för de vanligaste kärnfysikaliska tillämpningarna i samhället.

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • använda grundläggande kärnfysikaliska begrepp och samband,
 • redogöra för grundprinciperna för de vanligaste kärnfysikaliska tillämpningarna i samhället: kärnenergi, strålbehandling och nukleärmedicin,
 • använda kärnfysikaliska databaser tillgängliga på Internet för att söka efter information om nukliders egenskaper. skriva kortfattade rapporter om olika kärnfysikaliska tillämpningar.

Innehåll

Grundläggande kärnfysik: nuklider, isotoper, nuklidkarta, kärnans massa, bindningsenergi och stabilitet, radioaktiva sönderfall, naturlig och artificiell radioaktivitet, kärnreaktioner.

Strålningsfysik: joniserande strålning, olika dosbegrepp, kvalitetsfaktorer, strålningsbiologi, vår strålningsmiljö.

Kärnenergi: fissionsreaktorer, reaktorolyckor, kärnbränsleprocesser, transmutation av kärnbränsle, fusionsforskning.

Medicinska tillämpningar: olika metoder för strålbehandling och nukleärmedicinsk diagnostik.

Andra tillämpningar, t.ex. radiometrisk datering, materialtekniska analysmetoder baserade på kärnfysik, syntes av kärnor i universum.

Undervisning

En introduktionsdag med föreläsningar i början av kursen, datorstödda självstudier, studiebesök.

Examination

Inlämningsuppgifter baserade på kursbokens innehåll, projektuppgifter om kärnfysikaliska tillämpningar och redovisning av dessa, studiebesöksrapport.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2014

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Bryan, Jeff C. Introduction to nuclear science

  Second edition.: Boca Raton, FL: CRC Press/ Taylor & Francis Group, [2013]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan