Kursplan för Mineralogi och petrologi

Mineralogy and Petrology

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MP000
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geovetenskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-05-02
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2014
 • Behörighet:

  120 hp med minst 90 hp inom området geovetenskap och 15 hp kemi, alternativt 90 hp inom området fysik kombinerat med 30 hp geovetenskap. Dessutom krävs kursen Dynamiska geosystem - global förändring 10 hp eller Prospekterings- och miljöinriktad geofysik 15 hp och Geovetenskapens analysmetoder 10 hp.

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

• identifiera de viktigaste bergartsbildande mineralen utifrån dess strukturella, fysikaliska och optiska egenskaper

• förklara principerna för, och använda mineralogiska analysmetoder, mikrosond, och optisk mineralogi

• tillämpa petrologiska fasjämvikter och termodynamiska principer på vanliga mineralgrupper

• bedöma bergarters typ och utveckling med hjälp av petrografiska-, mineralogiska- och geokemiska index

• beskriva magmatiska och metamorfa bergarter i ett plattektoniskt perspektiv

Innehåll

Systematisk mineralogi och mineralkemi, inklusive olika mineralgruppers kristallkemiska strukturer samt fysikaliska egenskaper. Klassifikation av bergarter och kemiska principer i petrologi. Magmatisk och metamorf petrologi i ett plattektoniskt perspektiv. Övningar i metodik, mineralogi, petrologi, optisk mineralogi, geokemisk modellering och termobarometri.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och praktiska övningar. Deltagande i övningar, laborationer och projektarbete är obligatoriskt.

Examination

Examinationen består av ett skriftligt prov i mineralogi (5 hp), en kombinerad praktisk och skriftlig examination i petrologi (8 hp), samt skriftligt projektarbete (2 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2014

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Wenk, Hans-Rudolf; Bulakh, Andrei Glebovich Minerals : their constitution and origin

  Cambridge: Cambridge University Press, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hall, Anthony Igneous petrology

  2. ed.: Harlow: Longman, 1996

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bucher, Kurt.; Grapes, Rodney. Petrogenesis of Metamorphic Rocks

  Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Evans, Anthony M. Ore geology and industrial minerals : an introduction

  3. ed.: Oxford: Blackwell Scientific Publ., 1993

  Se bibliotekets söktjänst