Kursplan för Meteorologi och klimatologi

Introduction to Meteorology and Climatology

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1ME052
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-05-14
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2014
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna

 • beskriva atmosfärens uppbyggnad och hur meteorologiska variabler (temperatur, lufttryck, luftfuktighet) varierar i tid och rum
 • beskriva atmosfärens storskaliga cirkulation, frontsystem samt rörelsesystem på lokal skala
 • beskriva jordens klimat och vad som påverkar det
 • redogöra för hur meteorologiska observationer genomförs och används i prognosarbete

Innehåll

Strålnings-, temperatur- och strömningsförhållanden i atmosfären. Kondensation och nederbörd. Luftmassor och fronter. Cykloner och anticykloner. Tropisk meteorologi. Meteorologiska standardinstrumentens funktion och användning samt mätningars noggrannhet. Molnklassificering. Klimatologi.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och hemuppgifter.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut, vilken motsvara 6 hp. Hemuppgifterna motsvarar 1,5 hp. För godkänt på kursen krävs godkänt på både tentamen och på hemuppgifterna.
För studerande som ej godkänts vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare prov efter överenskommelse med studierektorn.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 13, 2016

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Bogren, Jörgen; Gustavsson, Torbjörn; Loman, Göran Klimat och väder

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan