Kursplan för Nordsamiska I

North Saami I

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SM005
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-18
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-02-26
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2014
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursen ingår även som delkurs i Nordsamiska A. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsstyrelsens utbildningsnämnd 1977-05-13, reviderad av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-01-18 och senast reviderad av institutionen för moderna språk 2013-02-06.

Mål

Kursen innehåller en översikt över nordsamiskans grammatiska struktur, grundläggande grammatiska terminologi, enklare tal-, läs-, och skrivövningar samt inlärning av ett visst basordförråd.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• behärska grammatiska grundbegrepp och central grammatisk terminologi
• vara förtrogen med nordsamiskans uttal samt fonologiska och ortografiska system
• ha god kännedom om alla stamtypers absoluta deklination och konjugation av alla former baserade på presenssystemet samt vissa verbalnomina

Innehåll

Genomgång av allmän lingvistisk terminologi och av den allmänna fonetikens grunder och terminologi. Nordsamiskans uttal och fonologiska system. Grundlig genomgång av alla stamtypers deklination och konjugationen av alla former baserade på presenssystemet samt vissa verbalnomina. Muntligt prov i uttal (1 hp). Skriftligt prov i grammatik (6,5 hp).

Undervisning

Kursen ges som IT-distans. All kommunikation är nätbaserad.
Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.

Examination

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande bedömning samt ett muntligt prov i uttal och en avslutande skriftlig tentamen.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskurs Nordsamiska A.
Kursen får tillgodoräknas som delkurs Nordsamiska I på Nordsamiska A.
Kursen tillhör ett biområde och kan ej utgöra huvudområde i en kandidatexamen.

På delkurser och delmoment om 1-2,5 hp tillämpas den tvågradiga betygsskalan Godkänd och Underkänd.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2014

 • Hedlund, Cecilia; Larsson, Lars-Gunnar; Utsi, John Erling Ii dušše duoddaris! : lärobok i nordsamiska

  Uppsala: Uppsala universitet, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Referenslitteratur

 • Willborg Stoor, Lotta; Söderbaum, Ville 100 nordsamiska verb : en nordsamisk verbhandbok för alla

  Stockholm: Stoor Sthlm, 2008

  Se bibliotekets söktjänst