Kursplan för Termodynamik

Thermodynamics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA517
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-04-28
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2014
 • Behörighet:

  Geometri och analys I, Mekanik KF eller Mekanik II.

 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Beslut och riktlinjer

Kunskaper om partiella derivator behövs motsvarande Geometri och analys II, som med fördel kan läsas samtidigt.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • beskriva och använda begreppen arbete, värme, inre energi, entropi, temperatur, observabler, fördelningar.
 • beskriva och använda termodynamikens empiriska huvudsatser.
 • ta fram makroskopiska observabler med hjälp av termodynamiken samt jämföra med experimentella data.
 • använda Clausius-Clapeyrons ekvation vid beräkningar på fasövergångar.
 • analysera kretsprocesser i allmänhet samt specifikt för värmeprocesser i värmemotorer och värmepumpar.
 • beräkna värmeledning och värmestrålning i olika geometrier

Innehåll

Materia och energi. Termometri. Makroskopiska observabler. Klassisk kinetisk gasteori, allmänna gaslagen och andra enkla tillståndsekvationer för gaser samt även tillståndsekvationer för andra fysikaliska system. Maxwells hastighetsfördelning. Termodynamikens huvudsatser. Termodynamiska tillståndsvariabler och tillståndsekvationer. Makroskopisk definition av entropi samt även Boltzmanns ekvation för entropin. Termodynamiska potentialer och Maxwells relationer. Omskrivning och integrering av partiella derivator d v s framtagning av observabler m h a en tillståndsekvation. Fasövergångar, hur man experimentellt bestämmer en fasomvandlingskurva samt hur den beskrivs, t.ex. tryckberoendet hos smältpunkt/kokpunkt. Kretsprocesser med diverse tekniska tillämpningar som kraftvärmeverk, kylskåp och värmepumpar. Användning av Mollierdiagram och andra tekniska diagram. Värmeledning i olika geometrier samt värmestrålning inklusive Stefan-Boltzmanns och Wiens lagar.

Undervisning

Lektionsundervisning i stora och små grupper. Laborationer i projektform.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp), skriftlig projektrapport med muntlig presentation i seminarium inför övriga kursdeltagare (1 hp). Muntlig examination för högre betyg.

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: VT 2016

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Finn, C. B. P. Thermal physics

  2. ed.: London: Chapman & Hall, 1993

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Çengel, Yunus A.; Boles, Michael A. Thermodynamics : an engineering approach

  7. ed in SI Units: Singapore: McGraw-Hill, cop. 2011

  Bredvidläsning

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan