Kursplan för Antikens kultur och samhällsliv A

Classical Archaeology and Ancient History A

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AK250
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Antikens kultur och samhällsliv G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-23
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-02-17
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 28, 2014
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

Från Troja till Mykene
- redovisa grundläggande kunskaper om grekisk och italisk förhistoria
- diskutera arkeologisk metodik i samband med studiet av antikt källmaterial
- utföra inom kunskapsområdet grundläggande sökningar i bibliotekets tryckta och digitala samlingar och bibliotekskataloger

Det klassiska Grekland
- redovisa grundläggande kunskaper om den grekiska kulturvärlden under arkaisk och klassisk tid
- diskutera konstvetenskaplig metodik i samband med studiet av antikt källmaterial

Från Alexander till Augustus
- redovisa grundläggande kunskaper om den grekiska och romerska kulturvärlden under hellenistisk tid
- diskutera epigrafiska och numismatiska källmaterial i samband med studiet av antikt källmaterial

Det romerska imperiet
- redovisa grundläggande kunskaper om den antika världens kultur och samhällsliv under romersk kejsartid
- diskutera historisk metodik i samband med studiet av antikt källmaterial

Innehåll

Från Troja till Mykene 7,5 hp
Momentet ger grundläggande kunskaper om grekisk förhistoria med tonvikt på bronsåldern. Bland annat de minoiska och mykenska kulturerna studeras med avseende på samhällsstruktur, kultutövning, konst och arkeologi. Även deras kontakter med den omgivande världen och inflytande på den följande utvecklingen behandlas. Vidare belyser momentet grundläggande arkeologisk metodik. Här ingår också utbildning i informationskompetens i samarbete med bibliotekets personal.

Det klassiska Grekland 7,5 hp
Momentet behandlar den grekiska kulturvärlden under arkaisk och klassisk tid och tar upp dess historia, religion, konst, litteratur och arkeologi. De grekiska stadsstaternas uppkomst och utveckling studeras, liksom till dem angränsande eller anknutna kulturområden (t.ex. det etruskiska). Momentet innehåller också ett avsnitt om grundläggande konstvetenskaplig metodik.

Från Alexander till Augustus 7,5 hp
Momentet behandlar andlig och materiell kultur kring Medelhavet under hellenistisk tid, inklusive den romerska republiken. Den grekisk-romerska kultursfären studeras med avseende på dess historia, religion, filosofi, vetenskap, konst, litteratur och arkeologi. Momentet belyser även epigrafiskt och numismatiskt källmaterial.

Det romerska imperiet 7,5 hp
Momentet behandlar den romerska kulturvärlden från tidig kejsartid till senantiken med avseende på historia, religion, konst, litteratur, topografi och arkeologi. Såväl stadsromersk som provinsialromersk kultur tas upp, liksom dagligt liv i Pompeji. Momentet innehåller också ett avsnitt om grundläggande historievetenskaplig metodik.

Undervisning

Undervisningen på samtliga delkurser består av föreläsningar, litteraturstudier och/eller seminarier med skriftliga och muntliga redovisningsuppgifter. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Examination sker löpande genom muntliga och skriftliga seminarieuppgifter, dessutom genom skriftlig sals- eller hemtentamen. Kursdeltagare som genomför examination efter utsatt tid kan inte erhålla betyget Väl Godkänd om inte speciella omständigheter föreligger. Examination på engelska kan förekomma.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 24, 2017

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Moment 1. Från Troja till Mykene (7,5 hp)

 • Antiken : från faraonernas Egypten till romarrikets fall Billing, Nils; Carlsson, Susanne; Hedlund, Ragnar; Klynne, Allan; Lindblom, Michael; Montgomery, Hugo

  Första utgåvan: Stockholm: Natur & kultur, 2017

  s. 7-164

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bowkett, Laurence Classical archaeology in the field : approaches

  Bristol: Bristol Classical, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Demoule, Jean-Paul; Perlès, Catherine The Greek Neolithic: A new Review

  Journal of World Prehistory 7,

  355-416 Tillgänglig via JStor

  Obligatorisk

 • Gates, Charles; Yılmaz, Neslihan Ancient cities : the archaeology of urban life in the ancient Near East and Egypt, Greece, and Rome

  2. ed.: Abingdon, Oxon: Routledge, 2011

  Kapitel 1 till 10. Ingår även i andra moment på A-kursen. Extramaterial: http://cw.routledge.com/textbooks/9780415498647/

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Homeros, Björkeson, Ingvar Iliaden

  2., rev. utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2009

  I urval efter lärarens anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • James, Sharon L.; Dillon, Sheila. A companion to women in the ancient world

  Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2012

  Läses i urval efter lärarens anvisningar. Ingår även i andra moment av A-kursen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Neer, Richard T. Greek art and archaeology : a new history, c. 2500-c. 150 BCE

  New York: Thames & Hudson, c2012

  Kapitel 1-3. Ingår även i andra moment av A-kursen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Shelmerdine, Cynthia W. The Cambridge companion to the Aegean Bronze Age

  Cambridge: Cambridge University Press, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Bakgrundslitteratur

 • Hornblower, Simon; Spawforth, Antony; Eidinow, Esther The Oxford classical dictionary

  4th ed.: Oxford: Oxford University Press, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Morris, Ian; Powell, Barry B. The Greeks : history, culture, and society

  2nd ed.: Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

Rutter, Jeremy B., Aegean Prehistoric Archaeology. Internet Edition. http://www.dartmouth.edu/~prehistory/aegean/

Ämnesguide för Antikens kultur och samhällsliv, inloggning med studentkonto
http://ub.uu.se/sv/Amnesguider/Antikens.kultur- och-samhällsliv/ , exempel på resurser:

- New Pauly
- Barrington Atlas of the Greek world
- Nationalencyklopedin

Perseus database online http://www.perseus.tufts.edu/hopper/

Moment 2. Det klassiska Grekland (7,5 hp)

 • Antiken : från faraonernas Egypten till romarrikets fall Billing, Nils; Carlsson, Susanne; Hedlund, Ragnar; Klynne, Allan; Lindblom, Michael; Montgomery, Hugo

  Första utgåvan: Stockholm: Natur & kultur, 2017

  s. 165-259

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ambjörnsson, Ronny Europas idéhistoria. : Antiken Människors undran

  2. utg.: Stockholm: Natur och kultur, 2012

  Sidor 11 till 132, 162 till 239, 265 till 291. Ingår även i andra moment på A-kursen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gates, Charles; Yılmaz, Neslihan Ancient cities : the archaeology of urban life in the ancient Near East and Egypt, Greece, and Rome

  2. ed.: Abingdon, Oxon: Routledge, 2011

  Kapitel 11 till 16. Ingår även i andra moment på A-kursen. Extramaterial: www.http://cw.routledge.com/textbooks/9780415498647/

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • James, Sharon L.; Dillon, Sheila. A companion to women in the ancient world

  Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2012

  Läses i urval efter lärarens anvisningar. Ingår även i andra moment på A-kursen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Breitholtz, Lennart Litteraturens klassiker. Grekisk litteratur. Dikter och prosa.

  [Ny utg.]: Stockholm: Pan, ark)

  I urval enligt lärares anvisningar. Ingår även i andra moment på A-kursen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mikalson, Jon D. Ancient Greek religion

  2nd ed.: Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010

  Ingår även i andra moment på A-kursen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Neer, Richard T. Greek art and archaeology : a new history, c. 2500-c. 150 BCE

  New York: Thames & Hudson, c2012

  Kap 4-13. Ingår även i andra moment på A-kursen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Demos: Classical Athenian Democracy www.http://www.stoa.org/projects/demos/home
I urval enligt lärares anvisningar.

Lind, Lennart, Antika grekiska och romerska mynt (kompendium i Studentportalen).

Bakgrundslitteratur

Ämnesguide för Antikens kultur och samhällsliv, inloggning med studentkonto
http://ub.uu.se/sv/Amnesguider/Antikens.kultur- och-samhällsliv/ , exempel på resurser:

- New Pauly
- Barrington Atlas of the Greek world
- Nationalencyklopedin

Perseus database online http://www.perseus.tufts.edu/hopper/

Moment 3. Från Alexander till Augustus (7,5 hp)

 • Antiken : från faraonernas Egypten till romarrikets fall Billing, Nils; Carlsson, Susanne; Hedlund, Ragnar; Klynne, Allan; Lindblom, Michael; Montgomery, Hugo

  Första utgåvan: Stockholm: Natur & kultur, 2017

  s. 261-411

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ambjörnsson, Ronny Europas idéhistoria. : Antiken Människors undran

  2. utg.: Stockholm: Natur och kultur, 2012

  Sidor 133-161, 240-264, 334-339. Ingår även i andra moment på A-kursen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Cook, Brian Francis Greek inscriptions

  London: Published for the Trustees of the British Museum by British Museum, cop. 1987

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gates, Charles; Yılmaz, Neslihan Ancient cities : the archaeology of urban life in the ancient Near East and Egypt, Greece, and Rome

  2. ed.: Abingdon, Oxon: Routledge, 2011

  Kapitel 17 till 19. Ingår även i andra moment på A-kursen. Extramaterial: www.http://cw.routledge.com/textbooks/9780415498647/

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • James, Sharon L.; Dillon, Sheila. A companion to women in the ancient world

  Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2012

  Läses i urval efter lärarens anvisningar. Ingår även i andra moment på A-kursen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Breitholtz, Lennart Litteraturens klassiker. Grekisk litteratur. Dikter och prosa.

  [Ny utg.]: Stockholm: Pan, ark)

  I urval enligt lärares anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Karlsson, Gustav H. Litteraturens klassiker : Romersk litteratur. : Dikter och prosa

  [Ny utg.]: Stockholm: Pan, 2002

  I urval enlig lärares anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mikalson, Jon D. Ancient Greek religion

  2nd ed.: Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010

  Ingår även i andra moment på A-kursen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Neer, Richard T. Greek art and archaeology : a new history, c. 2500-c. 150 BCE

  New York: Thames & Hudson, c2012

  Kapitel 14. Ingår även i andra moment på A-kursen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Scheid, John An introduction to Roman religion

  Bloomington: Indiana University Press, 2003

  Kapitel 1 till 5.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ramage, Nancy H.; Ramage, Andrew Roman art : Romulus to Constantine

  5. ed.: Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2009

  Introduction Kap 1 & 2 Ingår även i andra moment på A-kursen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Smith, Christopher John The Etruscans : a very short introduction

  First edition.:

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Lind, Lennart, Antika grekiska och romerska mynt (kompendium i Studentportalen).

Bakgrundslitteratur

 • Hornblower, Simon; Spawforth, Antony; Eidinow, Esther The Oxford classical dictionary

  4th ed.: Oxford: Oxford University Press, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Morris, Ian; Powell, Barry B. The Greeks : history, culture, and society

  2nd: Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Claridge, Amanda; Toms, Judith; Cubberley, Tony Rome : an Oxford archaeological guide.

  Oxford: Oxford University Press, cop. 1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Connolly, Peter; Dodge, Hazel Den antika staden : livet i det klassiska Athen och Rom.

  Köln: Könemann, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Potter, D. S. Rome in the ancient world : from Romulus to Justinian

  London: Thames & Hudson, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

Ämnesguide för Antikens kultur och samhällsliv, inloggning med studentkonto
http://ub.uu.se/sv/Amnesguider/Antikens.kultur- och-samhällsliv/ , exempel på resurser:

- New Pauly
- Barrington Atlas of the Greek world
- Nationalencyklopedin

Perseus database online http://www.perseus.tufts.edu/hopper/

Moment 4 Det romerska imperiet (7,5 hp)

 • Antiken : från faraonernas Egypten till romarrikets fall Billing, Nils; Carlsson, Susanne; Hedlund, Ragnar; Klynne, Allan; Lindblom, Michael; Montgomery, Hugo

  Första utgåvan: Stockholm: Natur & kultur, 2017

  s. 413-573

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Beard, Mary Pompeii : The Life of a Roman Town

  Profile Books, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gates, Charles; Yılmaz, Neslihan Ancient cities : the archaeology of urban life in the ancient Near East and Egypt, Greece, and Rome

  2. ed.: Abingdon, Oxon: Routledge, 2011

  Kapitel 20 till 24. Ingår även i andra moment på A-kursen. Extramaterial: www.http://cw.routledge.com/textbooks/9780415498647/

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • James, Sharon L.; Dillon, Sheila. A companion to women in the ancient world

  Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2012

  Läses i urval efter lärarens anvisningar. Ingår även i andra moment på A-kursen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Karlsson, Gustav H. Litteraturens klassiker : Romersk litteratur. : Dikter och prosa

  [Ny utg.]: Stockholm: Pan, 2002

  I urval enlig lärares anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ramage, Nancy H.; Ramage, Andrew Roman art : Romulus to Constantine

  2. ed.: London: Laurence King, 1995

  Kapitel 4 till 12. Ingår även i andra moment på A-kursen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Scheid, John An introduction to Roman religion

  Bloomington: Indiana University Press, 2003

  Kapitel 6 till 10. Ingår även i andra moment på A-kursen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Lind, Lennart, Antika grekiska och romerska mynt (kompendium i Studentportalen).

Bakgrundslitteratur

 • Hornblower, Simon; Spawforth, Antony; Eidinow, Esther The Oxford classical dictionary

  4th ed.: Oxford: Oxford University Press, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Potter, D. S. Rome in the ancient world : from Romulus to Justinian

  London: Thames & Hudson, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Claridge, Amanda.; Toms, Judith.; Cubberley, Tony. Rome : an Oxford archaeological guide

  2nd ed., rev. and expanded: Oxford: Oxford University Press, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Connolly, Peter; Dodge, Hazel Den antika staden : livet i det klassiska Athen och Rom

  Köln: Könemann, cop. 2000

  Se bibliotekets söktjänst

Beard, Mary, Meet the Romans with Mary Beard
http://www.youtube.com/watch?v=rggk_H3jEgw


Ämnesguide för Antikens kultur och samhällsliv, inloggning med studentkonto
http://ub.uu.se/sv/Amnesguider/Antikens.kultur- och-samhällsliv/ , exempel på resurser:

- New Pauly
- Barrington Atlas of the Greek world
- Nationalencyklopedin

Perseus database online http://www.perseus.tufts.edu/hopper/

Versioner av litteraturlistan