Kursplan för Sannolikhet och statistik DV

Probability and Statistics DV

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MS321
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-08-28
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2014
 • Behörighet: Envariabelanalys eller genomgången Beräkningsvetenskap och analys.
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • genomföra enkla beräkningar av sannolikheter och betingade sannolikheter och därvid kunna använda metoder för oberoende händelser;
 • redogöra för grundläggande egenskaper hos stokastiska variabler och de vanligaste sannolikhetsfördelningarna, samt beräkna väntevärden och varians för dessa;
 • förklara innebörden av stora talens lag och centrala gränsvärdessatsen samt genomföra approximativa beräkningar av sannolikheter utgående från dessa, speciellt med metodik för normalfördelningen;
 • använda probabilistiska metoder inom området datavetenskap eller informationsteknologi;
 • konstruera punkt- och intervallskattningar för några statistiska typproblem;
 • genomföra beräkningar på enklare stokastiska processer;
 • skapa slumptal utifrån en godtycklig fördelning.

Innehåll

Sannolikhetsbegreppet. Oberoende och betingad sannolikhet. Stokastiska variabler. Vanliga sannolikhetsfördelningar. Väntevärde och varians. Stora talens lag. Centrala gränsvärdessatsen. Tillämpade sannolikhetsproblem. Punkt- och intervallskattningar. Stokastiska processer. Markovkedjor. Slumptal.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och räkneövningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2014

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Rydén, Jesper Stokastik för ingenjörer

  2., utök. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kompendium

  Matematiska institutionen,