Kursplan för Svenska 1 för blivande ämneslärare

Swedish 1, Teacher Education Programme, Lower and Upper Secondary School

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SV204
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska G1N, Litteraturvetenskap G1N, Utbildningsvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-06-14
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-06-26
 • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: vecka 35, 2014
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 c/6 c)
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Ämneslärarprogrammet som en del av ämnesstudierna i Svenska.
Kursansvarig institution: Institutionen för nordiska språk. Kursen ges i samverkan med Litteraturvetenskapliga institutionen.

Mål

Syftet med kursen är att utveckla de studerandes kunskaper om språk och språkanvändning i förhållande till olika kommunikativa situationer, att orientera om olika litteraturvetenskapliga läsarter samt ge grundläggande kännedom om barn- och ungdomslitteratur och dess läsare.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • redovisa kännedom om det viktigaste innehållet i svenskämnets kursplaner/ämnesplaner
 • redogöra för svenska språkets struktur och redovisa god färdighet i grammatisk analys
 • resonera kring grammatikens roll i skolundervisningen
 • genomföra och redovisa analyser av olika typer av talade och skrivna texter
 • visa god kännedom om samt förklara och tillämpa de begrepp som används vid diskussion om och analys av drama, lyrik och epik
 • författa en uppsats över ett litterärt ämne med ämnesdidaktisk inriktning, vilken visar orientering i relevant kringlitteratur
 • redogöra på ett grundläggande plan för barn- och ungdomsbokens respektive populärlitteraturens historia och genrer
 • demonstrera grundläggande förtrogenhet med skolbarns läsning och läsbeteenden
 • uttrycka sig väl i tal och skrift, dvs. uttrycka sig i huvudsak korrekt och med för situationen lämplig stilnivå

Innehåll

Kursen består av fem delkurser: L0/N0. Introduktion till svenskämmet 2 hp; N1. Språkets struktur 7 hp; N2. Stil, text och tal 7 hp; L1. Litteraturläsning 7 hp; L2. Barns och ungdoms läsning 7 hp.

1. L0/N0. Introduktion till svenskämnet 2.0 hp

Delkursen presenterar svenskämnet och betonar dess kombination av språk och litteratur genom föreläsningar och artiklar om svenskämnet samt styrdokument i form av kursplaner och ämnesplaner.

2. N1. Språkets struktur 7.0 hp

Delkursen ger en övergripande kännedom om svenska språkets uppbyggnad. Grammatikens roll i skolan diskuteras. I delkursen ingår grammatiska analysuppgifter.

3. N2. Stil, text och tal 7.0 hp

Delkursen syftar till att utveckla den studerandes förmåga att i tal och skrift anpassa sin framställning efter olika kommunikativa syften och krav. Tal- och skrivprocessens olika led behandlas, med betoning på det didaktiska perspektivet. I delkursen ingår analys av texter av olika slag, också av elevtexter.

4. L1. Introduktion till litteraturstudiet 7.0 hp

Litteraturvetenskapens grundbegrepp (inklusive metrik) presenteras översiktligt samt tillämpas på några dikter, prosatexter och ett drama. Begreppet kanon introduceras och problematiseras, bl.a. ur genusperspektiv. Den studerande ska fullgöra en skriftlig arbetsuppgift där didaktiska aspekter på hur en viss text kan presenteras i skolan tillämpas. I anslutning till den enskilda uppgiften inhämtas elementa i vetenskapligt framställningssätt.

5. L2. Barns och ungdoms läsning 7.0 hp

Delkursen ger en översikt över barn- och ungdomsbokens historia och olika genrer. Textanalytiska studier av klassiska och moderna barn- och ungdomsböcker studeras och delkursen tar också upp populärlitteratur och myter inom populärlitteraturen. Litteratursociologiska rön beträffande skolbarns läsning och läsbeteenden ingår som ett läspedagogiskt projekt i delkursen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarie- och gruppövningar. Obligatoriska kursuppgifter förekommer liksom andra typer av självständiga arbeten.

Examination

Examinationen sker i form av aktivt deltagande i seminarierna och/eller skriftlig alternativt muntlig redovisning, alternativt skriftlig eller muntlig tentamen. På delkursen Introduktion till svenskämnet används betyget Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst 21 hp.
Student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: vecka 15, 2017

Litteratur

Delkurs L0/N0. Introduktion till svenskämnet. 2 hp

 • Bergh Nestlog, Ewa Kritisk litteracitet i text och praktik : Meningsskapande i de mellersta skolåren

  Umeå: Umeå universitet, 2015

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-43374

  87-108

  Se bibliotekets söktjänst

 • Liberg, Caroline Läsande, skrivande och samtalande

  Ingår i:

  Att läsa och skriva : forskning och beprövad erfarenhet Liberg, Caroline; Hyltenstam, Kenneth; Myrberg, Mats; Frykholm, Clas-Uno; Hjort, Madeleine; Nordström, Gert Z; Wiklund, Ulla; Persson, Magnus

  [reviderad upplaga]: Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 2007

  s. 25-44

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nordlund, Anna Varför litteraturvetenskap? : en ämnesintroduktion för nya studenter

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  S. 7-26

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Strömquist, Siv Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier

  7., revid. uppl.: Malmö: Gleerup, 2014

  Kap. 1-2

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011

  Stockholm: Skolverket, 2011

  Fulltext

  S. 160-181.

  Se bibliotekets söktjänst

En novell eller roman som väljs i samråd med läraren.

Delkurs N1. Språkets struktur 7 hp

 • Bihl, Björn; Nilsson, Nils-Erik Skriva på talets grund (STG)

  Ingår i:

  Ledin, Per Svenskans beskrivning : [SvB.] n 28, p Förhandlingar vid Tjugoåttonde sammankomsten för svenskans beskrivning, Örebro den 14-15 oktober 2005

  Örebro: Örebro universitet, cop. 2006

  (2006) nr. 28 s. 51-58

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bolander, Maria Funktionell svensk grammatik

  2. uppl.: Stockholm: Liber, 2005

  Kap. 2. Ord med betydelse - Ordsemantik. S. 30-43.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ekvall, Ulla Grammatik, textanalys och skrivundervisning : om ett försök till integration i årskurs 6

  Ingår i:

  Garme, Birgitta Ut med språket! : en bok om språkutveckling och pedagogisk praktik

  Stockholm: Natur och kultur i samarbete med Svensklärarfören., 1997

  S. 82-98.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Josefsson, Gunlög Svensk universitetsgrammatik för nybörjare

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Josefsson, Gunlög Svensk universitetsgrammatik för nybörjare.

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Övningar med facit och kommentarer.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Philipsson, Anders Svenskans morfologi och syntax i ett andraspråksperspektiv

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle.

  Lund: Studentlitteratur, 2004

  (2004) s. 117-151

  S. 117-130.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs N2. Stil, text och tal 7 hp

 • Andersson, Pia; Hallesson, Yvonne Textrörlighet och kohesion i textsamtal : Gymnasieelever talar om texter i svenska och historia

  Ingår i:

  Chrystal, Judith-Ann; Lim Falk, Maria Genre

  Stockholm: SMDI, cop. 2012

  Diva fulltext

  (2013) s. 17–28

  Se bibliotekets söktjänst

 • Holmberg, Per; Wirdenäs, Karolina Skrivpedagogik i praktiken

  Ingår i:

  Språk och stil : tidskrift för svensk språkforskning

  (2010) nr. 20 s. 105-131

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lagerholm, Per Stilistik

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  Ca. 100 sidor i urval, enligt anvisningar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindberg, Inger Med andra ord i bagaget.

  Ingår i:

  Bjar, Louise Det hänger på språket : lärande och språkutveckling i grundskolan

  Lund: Studentlitteratur, 2006

  (2006) s. 57-92

  S. 57-91.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011

  Stockholm: Skolverket, 2011

  Fulltext

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

  Stockholm: Skolverket, 2011

  Fulltext

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nilsson, Nils-Erik Skriva, ett sätt att lära : Om läroprocesser när elever i grundskolans senare år bedriver s.k. forskning och skriver

  Ingår i:

  Linnarud, Moira; Sandlund, Erica Språk och lärande : rapport från ASLA:s höstsymposium, Karlstad, 7-8 november 2002 = Language and learning : papers from the ASLA symposium in Karlstad, 7-8 November 2002

  Uppsala: Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, 2003

  s. 63-73

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Palmér, Anne Muntligt i klassrummet : om tal, samtal och bedömning

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Reichenberg, Monica Att läsa mellan och bortom raderna.

  Ingår i:

  Bjar, Louise Det hänger på språket : lärande och språkutveckling i grundskolan

  Lund: Studentlitteratur, 2006

  (2006) s. 213-235

  S. 213-235.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Strömquist, Siv Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier

  7., revid. uppl.: Malmö: Gleerup, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Svenska skrivregler

  3., [utök.] utg.: Stockholm: Liber, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs L1: Introduktion till litteraturstudiet 7 hp

Litteraturlistan varierar från termin till termin. Aktuell kurslitteratur finns i Studentportalen, i vänstermenyn under rubriken webbsidor, senast 5 veckor innan kursstart. www.studentportalen.uu.se

Delkurs L2: Barns och ungdoms läsning 7 hp

Litteraturlistan varierar från termin till termin. Aktuell kurslitteratur finns i Studentportalen, i vänstermenyn under rubriken webbsidor, senast 5 veckor innan kursstart. www.studentportalen.uu.se

Versioner av litteraturlistan