Kursplan för Sociologi och socialpsykologi A

Sociology and Social Psychology A

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC107
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Sociologi G1N, Socialpsykologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-12-05
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2014-05-21
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2014
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen är en baskurs på grundnivå och utgör högskolepoäng 1-30 i Sociologi och Socialpsykologi. Kursen ges som fristående kurs och kan ingå i program. Kursen är obligatorisk inom Beteendevetenskapligt kandidatprogram. Kursen ger behörighet till fortsättningskurserna Sociologi B och Socialpsykologi B.

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper i sociologi och socialpsykologi, samt nödvändiga teorier, begrepp och metoder för att mer ingående kunna studera samhället, den sociala verkligheten och individen som samhällsvarelse. Kursen består av två delkurser.

1.Introduktionskurs 15.0 hp

Delkursen syftar till att de studerande tillägnar sig den gemensamma sociologiska grunden för sociologi, socialpsykologi och sociologi med inriktning mot arbetsliv organisation och personal (AOP).

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redovisa grundläggande kunskaper om sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på hur sociologer analyserar samhällets karaktär och funktionssätt liksom dess relation till människans sociala handlande
 • översiktligt kunna redogöra för huvuddragen i centrala sociologiska och socialpsykologiska teorier samt för likheter och skillnader mellan dem
 • redovisa grundläggande kunskaper om vad som kännetecknar sociologiska och socialpsykologiska forskningsmetoder
 • visa förmåga att kritiskt läsa vetenskapliga rapporter om massmediala analyser av sociologisk och socialpsykologisk forskning
 • visa grundläggande förmåga att aktivt delta i ett akademiskt seminarium
2. Identitet och kultur 15.0 hp

Delkursen syftar till att de studerande tillägnar sig grundläggande kunskap om relationen mellan individ och samhälle genom studier av hur identitet och kultur manifesterar sig och utvecklas.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redovisa grundläggande kunskap om samspelet mellan individ och samhälle
 • redovisa grundläggande kunskap om teorier om grupprelationer, status och social identitet
 • visa förtrogenhet med hur inneslutning och uteslutning, ritualer och gränsdragningar fungerar och skapas
 • visa förtrogenhet med hur makt, mening och kunskap hänger samman

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Deltagandet i gruppövningar och seminarier är obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av studiehandledningen. Skriftlig komplettering av frånvaro från ett seminarium kan endast ske för en mindre del av seminarierna. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga prov. För slutbetyget VG på hela kursen krävs VG på minst hälften av de VG-grundande proven/högskolepoängen som kursen innehåller. Hemskrivningar som lämnas in efter utsatt tid kan inte ges betyget VG om inte särskilda skäl föreligger.

Övriga föreskrifter

En och samma examen kan inte, utöver Sociologi och Socialpsykologi A, innefatta både Sociologi och Socialpsykologi. Inte heller kan något av ämnena ingå i samma examen som Sociologi AOP.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2014

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

1. Introduktionskurs 15 hp

Teori

 • Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas The social construction of reality : a treatise in the sociology of knowledge

  Repr.: London: Penguin, 1991

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Giddens, Anthony; Griffiths, Simon Sociologi

  4., omarb. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Valda delar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Trost, Jan; Levin, Irene Att förstå vardagen : med ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv

  4. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar och valfri fördjupningslitteratur tillkommer.

Metod

 • Gilje, Nils; Grimen, Harald Andersson, Sten Samhällsvetenskapernas förutsättningar

  3. uppl.: Göteborg: Daidalos, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hjerm, Mikael; Lindgren, Simon Introduktion till samhällsvetenskaplig analys

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kvale, Steinar; Brinkmann, Svend Torhell, Sven-Erik Den kvalitativa forskningsintervjun

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Valda delar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Repstad, Pål Nilsson, Björn Närhet och distans : kvalitativa metoder i samhällsvetenskap

  4., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar och fördjupningslitteratur tillkommer.

2. Identitet och kultur 15 hp

 • Bauman, Zygmunt Torhell, Sven-Erik Konsumtionsliv

  Göteborg: Daidalos, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Becker, Howard S. Sandin, Gunnar Utanför : avvikandets sociologi

  Lund: Arkiv, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Beck, Ulrich Beck-Gernsheim, Elisabeth The normal chaos of love

  London: Polity Press, 1995

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bourdieu, Pierre Broady, Donald; Palme, Mikael Kultursociologiska texter

  4. uppl.: Stockholm: B. Östlings bokförl. Symposion, 1993

  (el. senare)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Douglas, Mary Renhet och fara : en analys av begreppen orenande och tabu

  Nora: Nya Doxa, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Elias, Norbert; Scotson, John L. Etablerade och outsiders

  2. utök. och rev. uppl.: Lund: Arkiv, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Giddens, Anthony; Andersson, Sten Modernitet och självidentitet : självet och samhället i den senmoderna epoken.

  Göteborg: Daidalos, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar och valfri fördjupningslitteratur tillkommer.