Kursplan för Introduktion till molekylär bioteknik

Introduction to Molecular Biotechnology

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MB111
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1N, Teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-11
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-04-14
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2015
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursen ska ge en god grund för vidare studier inom molekylär bioteknik.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • beskriva grundläggande bioinformatiska och biotekniska metoder och de cellulära och molekylära mekanismer och processer på vilka metoderna baseras
 • beskriva den molekylära bioteknikens roll för hållbar utveckling
 • beskriva etikens roll och ämnesrelevans, redogöra för grundläggande etiska begrepp och diskutera grundläggande etiska aspekter av molekylär bioteknik
 • ge exempel på olika yrkesroller inom molekylär bioteknik och ha en övergripande förståelse av villkor och förutsättningar som påverkar yrkesrollerna
 • använda de datorsystem som behövs på de inledande kurserna inom programmet samt kunna tillämpa reglerna för universitetets IT-system.

Innehåll

Introduktion till biotekniken och dess applikationer. Introduktion till bioinformatiken. Från gen till protein. Makromolekyler. Informationssökning, populärvetenskapligt skrivande, arbete i mindre grupp. Grundläggande introduktion till etisk teori och yrkesetik. Etiska frågeställningar relevanta för molekylär bioteknik.

Bioteknikens betydelse för hållbar utveckling. Genus och teknik. Bioteknik och bioinformatik i yrkeslivet: Studiebesök.

Introduktion till datorsystemet: UpUnet-S och regelverk, att ansluta till universitetets datorsystem från andra datorer. E-post /webmail. Vanliga applikationer, filhantering och webbresurser. Kursutvärdering.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, inlämningsuppgifter och studiebesök.

Examination

Teori (3 hp) examineras genom skriftlig tentamen och seminarier. Etikmomenten (1 hp) examineras genom seminarium och en individuell inlämningsuppgift. Introduktion till datorer (1 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2014

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Campbell, Neil A. Biology : a global approach with masteringbiology

  10. ed., Global ed.: Harlow: Pearson, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk