Kursplan för Kultur och samhälle i det tyskspråkiga Europa

Culture and Society in the German-Speaking Europe

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5TY047
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Tyska G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-06-04
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 03, 2015
 • Behörighet: Minst 22,5 hp från Tyska A.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Utbildningen syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper om de tyskspråkiga ländernas ekonomiska system, kultur och samhällsförhållanden.
Efter avslutad kurs ska studenten: •
- ha fördjupat sina kunskaper i de tyskspråkiga ländernas historia, kultur och samhällsförhållanden med särskild tonvikt på ekonomi och näringsliv
- vara väl orienterad i tyskspråkiga medier •
- ha utökat sin förmåga att självständigt söka och kritiskt värdera information
- kunna genomföra en problematiserande behandling av ett ämne inom tysk realia med inriktning på ekonomiska förhållanden och utifrån ett kontrastivt perspektiv

Innehåll

Kursen syftar till att ge utökade kunskaper om de tyskspråkiga ländernas kultur och samhällsförhållanden med tonvikt på det ekonomiska området. Träning i muntlig kommunikation.

Undervisning

Undervisningen består av övningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras fortlöpande genom aktivt deltagande i undervisningen samt genom enskilda muntliga och skriftliga uppgifter. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.


Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2019

Material delas ut i samband med undervisningen

 • Meixner, Andrea Tyska B - Delkurs 5 Realia. Kompendium.

  Institutionen för moderna språk,

  Kompendium finns att köpa på institutionens kursexpedition.

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan