Kursplan för Konstruktionsmaterial

Engineering Materials

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE606
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-10-16
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2014
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet A8/8)
 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för grundläggande samband mellan struktur och egenskaper för metalliska, keramiska, polymera material samt kompositer,
 • göra kvalitativa jämförelser mellan material och ange användningsområden för de vanligaste tekniska materialen i de olika materialklasserna,
 • tolka och använda binära fasdiagram,
 • redogöra för vilka mekanismer som ligger till grund för härdning av metaller,
 • redogöra för olika provningsmetoder av material.

Innehåll

Materials uppbyggnad och deformationsmekanismer. Samband mellan atombindningar, mikrostruktur och makroskopiska egenskaper. Fasdiagram. Materialprovning. Egenskaper och användningsområden för tekniska material inom alla materialklasser: metaller, polymerer, keramer och kompositer.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, studiebesök, laborationer och projektuppgift.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut. Laborationer och projektuppgifter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2014

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Callister, William D.; Rethwisch, David G. Fundamentals of Materials Science and Engineering : an integrated approach

  5. ed., International student version: Hoboken, N.J.: Wiley, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk