Kursplan för Säkra datorsystem I

Secure Computer Systems I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DT072
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-11-11
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 20, 2015
 • Behörighet: 120 hp inklusive minst 15 hp i matematik och 30 hp i datavetenskap inklusive datorarkitektur, operativsystem och datakommunikation alternativt 120 hp inom Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle inklusive Distribuerade informationssystem. En fortsättningskurs i programmering.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara grundläggande begrepp, teorier och principer för säkerhet i datorsystem, såsom identifiering, autenticitet och åtkomstkontroll
 • förklara principer för attacker och skyddsmekanismer inom olika aspekter av datorsystem, såsom operativsystem, programvara, nätverk och webbaserade system
 • identifiera styrkor och svagheter i säkerheten för datorsystem
 • presentera och diskutera kursens innehåll muntligt och skriftligt med för utbildningsnivån lämplig färdighet

Innehåll


Kursen fokuserar på praktiska aspekter av säkerhet för bl.a. operativsystem, programvara, nätverk och webbaserade system. Grundläggande begrepp såsom identifiering, äkthet, och åtkomstkontroll. Principer för attacker och skyddsmekanismer.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer, uppgifter.

Examination

Kursen examineras kontinuerligt genom muntlig och skriftlig redovisning samt genom tentamen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 20, 2015

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Alternativ kursbok (fungerar ej för Säkra datorsystem II)