Kursplan för Informationssystem B: E-tjänster och webbprogrammering

Information Systems B: E-services and Web Programming

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IS014
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Informationssystem G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-10-14
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2015-01-19
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2015
 • Behörighet:

  15 hp informationssystem eller motsvarande

 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten

Kunskap och förståelse:

- Förklara begreppet e-tjänster

- Förklara principerna bakom leverans av e-tjänster

- Förklara hur server och klient samverkar i en webbtillämpning med ett dynamiskt informationsinnehåll

Färdighet och förmåga

- Modellera kraven på en webbapplikation baserat på en analys av en e-tjänst och dess samverkan med andra e-tjänster

- Programmera en webbapplikation med tillhörande gränssnitt, affärslogik och databas

- Programmera för informationssäkerhet i samband webbapplikationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- Värdera e-tjänster baserat på tjänsteresultat och kundnytta

Innehåll

Kursen syftar till att ge kunskaper om modellering och utveckling av e-tjänster för distribution via Internet.

Kursen kommer att behandla serverside programmering mot databaser,samt klientprogrammering.

Programmeringen kommer också att ske inom ramen för Web-2.0 paradigmet.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Seminarium, inlämningsuppgifter och laborationer.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Eventuell kurslitteratur meddelas vid kursstart.