Kursplan för Svenska 2 för ämneslärare

Swedish 2, Teacher Education Programme, Lower and Upper Secondary School

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SV205
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska G1F, Litteraturvetenskap G1F, Utbildningsvetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-10-12
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-11-18
 • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: vecka 03, 2015
 • Behörighet: 22,5 hp från Svenska 1.
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Ämneslärarprogrammet som andra terminen av inriktningen Svenska.
Kursansvarig institution: Institutionen för nordiska språk. Kursen ges i samverkan med Litteraturvetenskapliga institutionen.

Mål

Syftet med kursen är att ge perspektiv på språket som ett uttrycks- och kommunikationsmedel, kunskaper om språken och språkförhållandena i övriga Norden, särskilt Danmark och Norge, översiktliga kunskaper i stilhistoria, förmåga att läsa litteratur från olika historiska epoker fram till och med modern tid, ökade färdigheter i litterär analys av såväl lyrik som prosa, samt förmåga att anlägga ämnesdidaktiska perspektiv på texter från olika tider och språksamhällen.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • visa god kännedom om danskt och norskt tal- och skriftspråk och kunna beskriva de viktigaste skillnaderna i förhållande till svenska
 • reflektera över språk och innehåll i danska och norska texter lästa på originalspråket
 • redogöra för viktiga huvudpunkter i dansk och norsk språkhistoria
 • beskriva och exemplifiera språkets variation med hänsyn till situationella faktorer
 • analysera och bedöma elevtexter
 • visa förtrogenhet med de begrepp som används vid diskussion och litterär analys, främst av lyrik och prosa
 • visa kännedom om centrala verk inom den västerländska litteraturen och sätta dessa i samband med samhällsutvecklingen och det litterära systemets förändringar samt svenskämnets egen historia och kanon
 • uppvisa förmåga till kritisk och reflekterande läsning av skönlitterära texter, samt självständigt analysera och diskutera dessa texter ur ett didaktiskt perspektiv
 • visa en ökad förmåga att analysera och producera texter i tal och skrift
 • uttrycka sig väl i tal och skrift, dvs. uttrycka sig i huvudsak korrekt och med för situationen lämplig stilnivå

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser.

1. L3. Äldre litteratur: från Antiken till 1850-talet 7.5 hp

Under kursen görs analytiska läsningar av litteratur från antiken fram till 1850-talet. Kursen inkluderar ett ämnesdidaktiskt perspektiv på texter, vilket innebär en problematisering av stoffet samt reflektioner kring problem som är relevanta för läraryrket. Tyngdpunkten i kursen ligger på romankonst samt lyrik (inkluderande episk diktning).

2. L4. Nyare litteratur: från 1850 till nutid 7.5 hp

Under kursen görs analytiska läsningar av litterära texter från 1850-talet och fram till och med modern tid. Kursen inkluderar ett ämnesdidaktiskt perspektiv på texter, vilket innebär en problematisering av stoffet samt reflektioner kring problem som är relevanta för läraryrket. Tyngdpunkten i kursen ligger på romankonst samt lyrik (inkluderande episk diktning).

3. N3. Grannspråken i Norden, särskilt danska och norska 7.5 hp

Delkursen behandlar grannspråken i Norden, särskilt danska och norska, i ett kontrastivt perspektiv, och ska ge kännedom om de viktigaste skillnaderna mellan svenska och grannspråken. I kursen ingår läsning av skönlitterära texter på danska och norska. Beträffande danskan fokuseras primärt på förståelse av danska i tal och skrift, systematiska skillnader mellan danska och svenska samt det danska språkets ljudhistoria. Beträffande norskan läggs huvudvikten på den norska tal- och skriftspråkssituationen och den historiska bakgrunden för denna.

4. N4. Språk i användning 7.5 hp

I kursen behandlas språkets struktur, variation och förändring med hänsyn till sociala, regionala och situationella faktorer. Det språkliga samspelets roll som skapare och upprätthållare av sociala relationer uppmärksammas. En mindre grammatisk undersökning ingår, liksom elevtextanalys.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarie- och gruppövningar. Obligatoriska kursuppgifter och skrivuppgifter förekommer liksom andra typer av självständiga arbeten.

Examination

Examinationen sker genom seminarier och/eller skriftlig alternativt muntlig redovisning, alternativt skriftlig och/eller muntlig tentamen.
För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst 22,5 hp.
För student som inte blivit godkänd i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. Student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 37, 2015

Kurslitteratur

Delkurs L3. Äldre litteratur

Handböcker

Läses: Relevanta avsnitt i följande handböcker

Antologier

 • Breitholtz, Lennart Litteraturens klassiker. : Europeisk lyrik.

  5. uppl.: Stockholm: Pan, 2003

  Finns även delvis som e-bok

  Se bibliotekets söktjänst

 • Michanek, Germund Svenska dikter : en antologi. 1, Från balladerna till Bellman

  2. uppl.: Uppsala: Litteraturvetenskapliga inst., 1982

  Köpes hos Litteraturvetenskapliga institutionen

  Se bibliotekets söktjänst

 • Michanek, Germund Svenska dikter : en antologi. 2, Från Kellgren till Almqvist

  2. uppl.: Uppsala: Litteraturvetenskapliga inst., 1982

  Köpes hos Litteraturvetenskapliga institutionen

  Se bibliotekets söktjänst

 • Michanek, Germund Svenska dikter : en antologi. 3, Från Runeberg till Karlfeldt

  2. uppl.: Uppsala: Litteraturvetenskapliga inst., 1982

  Köpes hos Litteraturvetenskapliga institutionen

  Se bibliotekets söktjänst

 • Claésson, Dick; Fyhr, Lars; Hansson, Gunnar D. Texter : från Sapfo till Strindberg

  Lund: Studentlitteratur, 2006

  Ordförklaringar återfinns på http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s/10669

  Se bibliotekets söktjänst

Skönlitterära texter

Ur Iliaden och Odysséen Vergilius, ur Aeneiden Sapfo, dikter Catullus, Horatius, Ovidius, dikter Provencalsk lyrik Dante, ur Divina Commedia Boccaccio, ur Decamerone Cervantes, ur Don Quijote ur Den poetiska Eddan Gunnlaug Ormtungas saga Voltaire, Candide Goethe, Den unga Werthers lidande Hoffmann, Jon Blund Shelley, Frankenstein Nordenflycht, några dikter Almqvist, Det går an Stagnelius, några dikter Baudelaire, några dikter

Delkurs L4. Nyare litteratur

Handböcker

Relevanta avsnitt i följande handböcker:

 • Møller Jensen, Elisabeth; Fahlgren, Margaretha; Melberg, Enel Nordisk kvinnolitteraturhistoria. : Bd 3 Vida världen : 1900-1960

  Höganäs: Wiken, Cop. 1996

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nordisk kvinnolitteraturhistoria. Bd 4, På jorden : 1960-1990. Møller Jensen, Elisabeth; Langås, Unni; Larsson, Lisbeth; Seeberg, Ann-Mari; Swedrup, Görel

  Höganäs: Wiken, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

 • Olsson, Bernt; Algulin, Ingemar Litteraturens historia i världen

  4., [utök.]uppl.: Stockholm: Norstedt, 1995

  Se bibliotekets söktjänst

 • Olsson, Bernt; Algulin, Ingemar Litteraturens historia i Sverige

  5., [rev. och utök.] uppl.: Stockholm: Norstedt, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Brink, Lars; Nilsson, Roy Kanon och tradition : ämnesdidaktiska studier om fysik-, historie- och litteraturundervisning

  Gävle: Lärarutbildningen, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kåreland, Lena Läsa bör man-? : den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Thavenius, Jan Svenskämnets historia

  Lund: Studentlitteratur, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

Antologier

 • Breitholtz, Lennart Litteraturens klassiker. : Europeisk lyrik.

  5. uppl.: Stockholm: Pan, 2003

  Finns även delvis som e-bok

  Se bibliotekets söktjänst

 • Claésson, Dick; Fyhr, Lars; Hansson, Gunnar D. Texter : från Sapfo till Strindberg

  Lund: Studentlitteratur, 2006

  Ordförklaringar återfinns på https://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s/10669

  Se bibliotekets söktjänst

Skönlitterära texter

Dostojevskij, Brott och straff Tolstoj, Kreutzersonaten Maupassant, Fettpärlan Benedictsson, Kleve, Leffler, noveller Strindberg, Fröken Julie Ibsen, Et dukkehjem Heidenstam, Fröding, Karlfeldt Lagerlöf, Gösta Berlings saga Wilde, Dorian Grays porträtt Conrad, Mörkrets hjärta Boye, Södergran, Lagerkvist Woolf, Mot fyren Eliot, The Waste Land

Martinson, Kvinnor och äppelträd
von Krusenstjerna, ur Älskade par
Blixen, en novell
Dagerman, ur Nattens lekar
Ekelöf, Lindegren, Boye
Camus, Främlingen
Faulkner, The Bear
Åkesson, Tranströmer, Lugn, Norén, Frostenson

Delkurs N3. Grannspråken i Norden

Texter

Ca 300 sidor dansk och ca 300 sidor norsk text, både skönlitteratur och sakprosa. Av den norska litteraturen skall båda målformerna vara representerade med minst 50 sidor.

 • Blixen, Karen Babettes gæstebud

  3. utg.: København: Gyldendal, cop. 1958

  Läses enligt anvisningar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Helle, Helle Biler og dyr : noveller

  København: Samleren, 2000

  Läses enligt anvisningar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kalvø, Are Syden

  2. oppl.: [Oslo]: Gyldendal, 2003

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Solstad, Dag Gymnasielærer Pedersens beretning om den store politiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land

  Oslo: Oktober, 1992

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Läroböcker

 • Cramer, Jens; Larsen, Erik Vive Dansk som nabosprog : dansk grammatik for svensktalende.

  Aarhus: Aarhus universitetsforlag, cop. 1999

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Madsen, Lis Nabosprogsdidaktik

  1. udg.: København: Dansklærerforeningen, 2006

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Skjerdingstad, Kjell Ivar Innganger til norsk

  Lund: Studentlitteratur, 2003

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ordböcker

Delkurs N4. Språk i användning

 • Andersson, Lars-Gunnar Attityder till språk

  Ingår i:

  Sandqvist, Carin; Teleman, Ulf Språkutveckling under skoltiden

  Lund: Studentlitteratur, 1989

  (1992) s. 15-37

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bijvoet, Ellen; Fraurud, Kari "Svenska med något utländskt"

  Ingår i:

  Språkvård : tidskrift

  Länk till tidskriftsnumret med artikeln i fulltext

  (2006) nr. 3 s. 4–10

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Börestam, Ulla; Huss, Leena Språkliga möten : tvåspråkighet och kontaktlingvistik.

  Lund: Studentlitteratur, 2001

  Läses enligt anvisning, ca 50 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Einarsson, Jan Språksociologi

  2., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eriksson, Mats "Ja ba he de hej så hära pinsamt hörru"

  Ingår i:

  Garme, Birgitta Ut med språket! : en bok om språkutveckling och pedagogisk praktik

  Stockholm: Natur och kultur i samarbete med Svens, 1997

  (1997) s. 45-67

  S. 45-67.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Grönberg, Anna Gunnarsdotter Aktiva Anna säger inte la.

  Ingår i:

  Språkvård

  (2006) s. 4-11

  I: Språkvård 1/2006.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nordberg, Bengt Samma gamla tal.

  Ingår i:

  Språkvård

  (2001) s. 31-41.

  S. 31-41.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Palmér, Anne Att tillhöra klassens minoritet : Unga kvinnor i mansdominerade gymnasieprogram och unga män i kvinnodominerade program

  Ingår i:

  Gunnarsson, Britt-Louise; Entzenberg, Sonja; Ohlsson, Maria Språk och kön i nutida och historiskt perspektiv : studier presenterade vid Den sjätte nordiska konferensen om språk och kön, Uppsala 6-7 oktober 2006 = Language and gender in contemporary and historical perspective : studies presented at the Sixth Nordic Conference on Language and Gender, Uppsala, Sweden, October 6-7, 2006

  Uppsala: Uppsala universitet, 2007

  s. 341-349

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Palmér, Anne; Östlund-Stjärnegårdh, Eva Bedömning av elevtext : en modell för analys : [svenskämnet i år 8, 9 och gymnasiet]

  1. uppl.: Stockholm: Natur och kultur, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Språk och kön Edlund, Ann-Catrine; Erson, Eva; Milles, Karin; Hemmingsson, Nina; Frödin, Ulf

  Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2007

  Läses enligt anvisning, ca 80 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thelander, Mats Från dialekt till sociolekt

  Ingår i:

  Svenskan i tusen år : glimtar ur svenska språkets utveckling.

  [Ny utg.]: Stockholm: Norstedt, [2001]

  (1996) s. 163-181

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tingbjörn, Gunnar Svenskans struktur i tvärspråklig belysning

  Ingår i:

  Att undervisa elever med svenska som andraspråk : ett referensmaterial

  2., omarb. uppl.: Stockholm: Statens skolverk, [1998]

  s. 13-20

  S. 13-20.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Östlund-Stjärnegård, Eva Variation som kvalitetsdrag i elevtext

  Ingår i:

  Londen, Anne-Marie; Sundman, Marketta Svenskans beskrivning : [SvB]. 25, Förhandlingar vid Tjugofemte sammankomsten för svenskans beskrivning, Åbo den 11 och 12 maj 2001.

  Åbo: Åbo univ., Nordisk filologi, 2002

  s. 330-340

  S. 330-340.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Urvalet av litteratur kan varieras inom samtliga delkurser.

Versioner av litteraturlistan