Kursplan för Examensarbete C i datavetenskap

Degree Project C in Computer Science

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DT340
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-08-30
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-09-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2015
 • Behörighet:

  150 hp varav 75 hp datavetenskap, inklusive 15 hp på minst G2F-nivå, och 20 hp matematik. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten

 • kunna söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • kunna självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • kunna muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper,
 • kunna arbeta självständigt inom det område som utbildningen avser.

Innehåll

Inom kursen genomför studenten ett självständigt arbete i datavetenskap. I detta arbete används och tränas de färdigheter och förmågor som skall uppnås enligt målen för en kandidatexamen. Inom examensarbetet tillämpar studenten sina inhämtade kunskaper och erfarenheter i datavetenskap på en specifik problemställning. Examensarbetet är vanligtvis av forsknings- eller utvecklingskaraktär.

Undervisning

Undervisningen utformas individuellt beroende på projektets inriktning. Handledning ges individuellt eller i grupp, men även andra undervisningsformer kan förekomma. Ha kontakt med forsknings- eller utvecklingsarbete.

Examination

Kursen examineras utifrån det genomförda arbetet samt skriftlig och muntlig redovisningav detta på engelska eller svenska.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2014

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur fastställs individuellt för varje student efter samråd med handledaren.