Kursplan för Separation och masspektrometri

Separation and Mass Spectrometry

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB153
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-10-24
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 01, 2015
 • Behörighet: 120 hp med 60 hp kemi inklusive Analytisk kemi, 10 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva teoretiska modeller för separation, optimering och detektion för kromatografiska (vätske- och gaskromatografi) och kapillärelektroforetiska metoder samt förutsäga hur ändring i experimentella betingelser påverkar en separation med dessa metoder
 • beskriva principen och konstruktionen för de komponenter som ingår i separations- och masspektrometrisk instrumentering
 • redogöra för vilken typ av information som kan erhållas ur ett kromatogram, elektroferrogram och masspektrum samt utföra enklare spektratolkning
 • välja lämplig teknik vad gäller både separation och detektion samt välja och motivera valet av instrumentering med utgångspunkt från instrumentprestanda och vilka krav olika tillämpningar ställer
 • planera och genomföra experiment som möjliggör validering av metoders prestanda, såsom känslighet och selektivitet
 • planera och genomföra såväl kvalitativ som kvantitativ analys av bland annat bioanalytisk karaktär med hjälp av ovan nämnda metoder

Innehåll

Vätskekromatografi (reversed phase, normal phase, jonpar, jonkromatografi, size-exclusion), gaskromatografi samt kapillärelektrofores (kapillärzonelektrofores, kapillärelektrokromatografi, kapillärgelelektrofores). Teoretiska modeller för separation, optimering och detektion. Instrumentering för kromatografi och kapillärelektrofores. Genomgång av system för att generera och mäta vakum. Provintroduktion, jonkällor och joniseringsprinciper (elektronjonisering, kemisk jonisering, laserinducerad desorption, kemisk och fotonjonisering vid atmosfärstryck samt elektrospray). Genomgång av massanalysatorer främst kvadrupol, jonfälla, time-of-flight samt hybridinstrument. Detektorer. Information som kan erhållas från ett kromatogram, elektroferrogram och masspektrum. Översiktliga aspekter inom tolkning av spektra genererade med elektronjonisering, kemisk jonisering, elektrospray och laserdesorption. Koppling av separationsmetoder (gaskromatografi, vätskekromatografi och kapillärelektrofores) till masspektrometri. Datahantering. Strategier för både relativ och absolut kvantifiering. Analytiska tillämpningar av kromatografiska och kapillärelektroforetiska metoder.

Laborationer i projektform belysande gas- och vätskekromatografi samt kapillärelektrofores samt laborationer med masspektrometri kopplat till separationsmetoder med muntlig och skriftlig redovisning.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarier och laborationer. Kursstart, seminarier samt laborationer är obligatoriska moment.

Examination

Skriftlig tentamen anordnas under kursens gång (4,5 hp) och i slutet av kursen (4,5 hp). För godkänt betyg på kursen fordras att laboratoriearbetet redovisats och godkänts. I kursen ingående laborationer är poängsatta till 6 hp. Slutbetyget erhålles såsom en sammanvägning av resultatet av de skriftliga proven och laborationerna.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2015

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Hoffmann, Edmond de; Stroobant, Vincent Mass spectrometry : principles and applications

  3. ed.: Chichester: Wiley, cop 2007

  Använd alltid senast utgivna upplaga.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Miller, J M Chromatography; Concepts and Contrast

  Använd alltid senast utgivna upplaga.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk