Kursplan för Datorarkitektur

Computer Architecture

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DT093
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1F, Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2013-08-29
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-04-27
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2015
 • Behörighet: 15 hp inom teknik/naturvetenskap. Genomgångna Algebra I och Programkonstruktion och datastrukturer.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • redogöra för hur moderna datorsystem är uppbyggda, inklusive detaljer om pipelines, minnesorganisation, virtuellt och fysiskt minne samt minnesteknologi.
 • redogöra för principerna för konstruktion av instruktionsuppsättningar, övergripande beskriva vad som sätter begränsningar för datorsystem avseende bandbredd, effektförbrukning och kylning.
 • redogöra för hur datorsystem interagerar med omvärlden genom in- och utmatningssystem samt avbrott.
 • skriva korta program i assemblerspråk för att styra ett datorsystem och dess interaktion med omvärlden.
 • redogöra för hur synkroniseringstekniker kan användas för att hantera samtidighet i datorsystem, och bedöma deras lämplighet i olika situationer.
 • presentera och diskutera kursens innehåll muntligt och skriftligt med för utbildningsnivån lämplig färdighet.

Innehåll

Modeller och principer för moderna datorsystem. Assemblerprogrammering, maskinoperationer och instruktioner. Minnesorganisation, bussar, in- och utmatningsenheter. Centralenhetens uppbyggnad, kontrollenhet, ALU, pipelining. Arkitekturer för flerkärniga system. Problem som kan uppkomma i samband med samtidighet, t.ex. data race, dödläge, ömsesidigt uteslutande. Praktisk användning av kunskaperna genom arbete i grupp. Presentationsteknik.

Undervisning

Föreläsningar , laborationer och uppgifter.

Examination

Skriftlig tentamen (5 hp), muntlig och skriftlig redovisning av laborationer och uppgifter (5 hp)

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2015

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Patterson, David A.; Hennessy, John L. Computer organization and design : the hardware/software interface

  4. ed.: Amsterdam: Elsevier Morgan Kaufmann, cop. 2009

  Preliminär

  Se bibliotekets söktjänst