Kursplan för Ledningsnät och dricksvattenberedning

Distribution and Treatment of Drinking Water

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TV441
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geovetenskap A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-04-29
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2015
 • Behörighet:

  120 hp, varav 90 hp inom något av huvudområdena teknik eller naturvetenskap inklusive Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik 15 hp eller Hydrologiska processer 10 hp

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • identifiera lämpliga råvattenkällor för kommunal användning
 • upprätta ett flödesschema för huvudprocesserna för behandling av yt- och grundvatten för produktion av dricksvatten
 • föreslå behandlingsmetoder för råvatten baserat på grund- och ytvatten
 • redogöra för grundprinciperna för ett distributionsnät för dricksvatten
 • redogöra för grundprinciperna för ett avloppssystem, innefattande kombinerade och duplicerade avloppsledningssystem

Innehåll

Råvattenkällor dvs. vattendrag, sjöar, reservoarer, grundvatten , som kan exploateras för vattenproduktion för dricksvattenanvändning . Vanliga metoder för dricksvattenrening för de olika källorna. Flödesscheman för ett typiskt kommunalt vattenverk. Utformning av vattenledningsnät . Hydraulisk dimensionering av vattenledningsnät och avloppsledningsnät (dimensionerande vattenflöden).

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och övningar.

Examination

Skriftligt prov (3 hp). Laborationer och övningar (2 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2015

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Water Treatment - Principles and Design (2nd Edition)

  John Wiley & Sons, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Dricksvattenteknik. : 2 Grundvatten

  1. utg.: Stockholm: Svenskt vatten, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Dricksvattenteknik. : 3 Ytvatten

  1. utg.: Stockholm: Svenskt vatten, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lindström, Viveka Vårt vatten - Grundläggande lärobok i vatten- och avloppsteknik

  Svenskt vatten, 2012