Kursplan för Litteracitet ur ett andraspråksperspektiv

Literacy from an L2 Perspective

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS198
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-03-16
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2015
 • Behörighet:

  60 hp i ett språkvetenskapligt ämne

 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ingår som valfri delkurs på Svenska som andraspråk C, Professionell svenska C, Svenska språket/nordiska språk C eller Svenska 4 inom lärarutbildningen.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för teorier om litteracitet och litteracitetsbegreppets framväxt
 • visa insikt i och diskutera olika förutsättningar för litteracitet hos individer i olika åldrar och med olika språklig och social bakgrund
 • jämföra och kritiskt värdera olika didaktiska val för att främja litteracitet med fokus på flerspråkiga individer
 • beskriva och analysera andraspråkstalares litteracitetsutveckling
 • redogöra för och kritiskt diskutera hur litteracitet kan ge delaktighet i textgemenskaper i utbildning, yrkesliv och samhälle.

Innehåll

Kursen riktar sig till lärare och andra som är intresserade av flerspråkighet och litteracitet. Kursen behandlar olika teorier om litteracitet samt litteracitetsbegreppets framväxt. Härvid avser litteracitet deltagande i och medskapande av sociala praktiker, där text på olika sätt ingår, och omfattar även attityder och värderingar kopplade till dessa praktiker. Vidare diskuteras olika förutsättningar för litteracitet hos individer i olika åldrar med olika språklig och social bakgrund. Olika didaktiska val för att främja litteracitet studeras, varvid andraspråkstalares litteracitetsutveckling analyseras. Därtill diskuteras hur litteracitet kan ge deltaktighet i olika textgemenskaper i olika sammanhang.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner och seminarieövningar. Obligatoriska moment förekommer.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i seminarier samt genom muntliga och skriftliga uppgifter.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2015

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Domeij, Richard; Karlsson, Ola Delaktig i det digitala samhället - ett flerspråkigt perspektiv

  Ingår i:

  Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. s. 519-543

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wedin, Åsa; Hedman, Christina Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Franker, Qarin Bildvalet har betydelse

  Ingår i:

  Språk och lärande : = Language and learning : rapport från ASLA:s höstsymposium, Stockholm, 7-8 november 2008 papers from the ASLA symposium in Stockholm, 7-8 November 2008

  Uppsala: Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, 2009

  (2009) s. 97-117

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gee, James Paul Social linguistics and literacies : ideology in discourses

  4th ed.: London: Routledge, [2011], c2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kliefgen, Jo Anne Communicative Practices at Work : Multimodality and Learning in a High-Tech Firm

  Clevedon: Channel View Publications, 2013

  Kapitel 3 och 4.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lea, Mary R.; Street, Brian V. Student writing in higher education: an academic literacies approach

  Studies in Higher Education 23 (2), 1998

  fulltext

  s. 157-172

  Obligatorisk

 • Literacy-praktiker i och utanför skolan Bagga-Gupta, Sangeeta; Evaldsson, Ann-Carita; Liberg, Caroline; Säljö, Roger

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2013

  Läses enligt anvisningar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Multilingual literacies : reading and writing different worlds

  Amsterdam: J. Benjamins Pub, 2000

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nelson, Marie Jag kopierar andras mejl : Om andraspråkstalares skrivstrategier i yrkeslivet

  Ingår i:

  Språkinlärning, språkdidaktik och teknologi : rapport från ASLA:s höstsymposium i Lund, 8-9 november 2007 = Language learning, language teaching and technology : papers from the ASLA symposium in Lund, 8-9 November, 2007

  Uppsala: ASLA, 2008

  (2008) s. 163-181

  Tillgänglig via läraren med författarens tillstånd.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Övriga titlar köpes eller lånas. De kommer också att finnas tillgängliga i institutionens bibliotek, rum 16-2038A, där de kan läsas på plats. Observera att de inte får avlägsnas från rummet!